查看: 56|回复: 3

[古典] 屈原之《天问》

[复制链接]
发表于 2018-11-5 18:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
屈原之《天问》
0 m) r6 R; F$ O. E1 E1 i屈原
! b/ ?: }. m3 I; a; T' O2 m
- E: V& S' g9 t" C: \, }/ k, G曰:遂古之初,谁传道之?
5 `( u0 N; i/ U8 C) a, Q7 P上下未形,何由考之?
2 ~. b5 _+ V) K( Q冥昭瞢暗,谁能极之?2 T8 L; E( f+ D* E; a
冯翼惟象,何以识之?
5 c% o6 y, @+ v9 \4 U5 Y明明暗暗,惟时何为?
6 J( X2 e3 k# J, l; P! p阴阳三合,何本何化?
; B- O: `9 c% _1 v. u, I1 s6 Z/ p# j圜则九重,孰营度之?
+ A" r9 A% w! q5 V" j0 G  Z! Y惟兹何功,孰初作之?
! J9 [- n3 X4 Q/ a+ a0 N# U斡维焉系,天极焉加?1 F6 P' S, i: g' a
八柱何当,东南何亏?" E( a+ w3 B& R0 C+ [6 k/ _
九天之际,安放安属?% ^5 h0 N" \. Z; P( J, S
隅隈多有,谁知其数?
- B; _! M5 T4 l: S5 K天何所沓?十二焉分?
( \& I2 {# I5 ]0 o* B日月安属?列星安陈?: n1 V& W" O8 Q- q: W* J/ v, }
出自汤谷,次于蒙汜。
8 E/ m0 B. D: E) b# H' C" \- F! `3 r自明及晦,所行几里?$ ~- i( j! Z! L" f2 s, l
夜光何德,死则又育?
  s+ O# Y8 @8 [. b+ v) \4 f厥利维何,而顾菟在腹?. `0 G) |$ K  K" h  Y* q
女岐无合,夫焉取九子?2 ?7 D- K8 N6 L2 G1 c) ]# X
伯强何处?惠气安在?3 o- Q$ c- {5 @9 ]( U
何阖而晦?何开而明?
, h# g; }+ b% X, C( R2 J6 k/ {8 P角宿未旦,曜灵安藏?7 _0 C+ C! V' u
不任汩鸿,师何以尚之?. f9 D& \3 L) f1 I% {) X( k3 v
佥曰“何忧,何不课而行之?”1 v3 H/ ]" W# V# ]) G: r1 @
鸱龟曳衔,鲧何听焉?1 p# k8 K; d/ Q9 `. @4 W
顺欲成功,帝何刑焉?- {& t: D! ~' W% p, q
永遏在羽山,夫何三年不施?9 ~+ K7 }& \5 z  h$ Y# ^" [+ j1 K
伯禹愎鲧,夫何以变化?
6 L/ u# v; P: J  u2 D纂就前绪,遂成考功。  W8 [4 H! ^* y& o5 w3 h
何续初继业,而厥谋不同?# I/ O' M: \. \7 c1 z  b: O6 _
洪泉极深,何以窴之?% J# x% H5 x1 J6 J! p8 x
地方九则,何以坟之?
! a. y" Y: v" d0 l& @0 W+ P  w( ]河海应龙?何尽何历?1 r3 j$ j+ E4 I7 {$ y$ a$ T7 t
鲧何所营?禹何所成?
, M5 k, o$ K% \* c8 ~+ W1 y康回冯怒,墬何故以东南倾?; b7 m8 ]) {$ Q. x7 ^5 x7 J7 V5 T
九州安错?川谷何洿?
+ t; Q. {9 b/ _# J8 u: ^8 W5 e, Z3 [, }东流不溢,孰知其故?
' j0 b. u8 O* k东西南北,其修孰多?
0 L" M8 [& I& x: R% R$ p1 }南北顺椭,其衍几何?
% R: |$ u; u! D2 b1 b7 h# H昆仑悬圃,其尻安在?
) t1 O7 e/ U  D: N) }; A0 r8 _$ b增城九重,其高几里?
3 F5 l4 u4 B  y* P  p8 {/ p四方之门,其谁从焉?
. q3 R- `; h+ h, A0 k* s西北辟启,何气通焉?
8 g1 ?3 k% @* W0 [/ }日安不到?烛龙何照?' ]5 G& x0 a* X8 M
羲和之未扬,若华何光?
0 Y9 [" r4 q( y何所冬暖?何所夏寒?& u( j# P/ g6 l7 Q) I& j. }5 L) ^
焉有石林?何兽能言?7 D0 D% {( O; Q  F; l( `
焉有虬龙,负熊以游?4 U+ _/ j: a' h, q. R
雄虺九首,鯈忽焉在?: Q8 L: Y( d# C/ k$ w9 I
何所不死?长人何守?
2 W/ @! g( E9 {. v1 j% g靡蓱九衢,枲华安居?4 V# I# E) E* u+ n: ^$ R7 C
灵蛇吞象,厥大何如?* ?& j1 k2 _' `8 u+ x
黑水玄趾,三危安在?
% B9 p% e/ f( l( a$ {) a6 u0 D延年不死,寿何所止?
! y3 u- F% @$ f) A1 y' I4 F鲮鱼何所?鬿堆焉处?
2 L1 y. O* i" R羿焉彃日?乌焉解羽?
' G7 r2 L( l2 I( T! G* x禹之力献功,降省下土四方。6 u+ c0 X7 V0 y+ G
焉得彼嵞山女,而通之於台桑?
5 g; F+ E, H; F: x闵妃匹合,厥身是继。2 G: ?% y" E- L
胡维嗜不同味,而快鼌饱?
7 }, L, U2 |" O5 W/ n! M: d0 |  C启代益作后,卒然离蠥。( z0 j: _0 v7 U0 H
何启惟忧,而能拘是达?/ T! X9 h3 Y9 x2 h* g- J4 Z3 B
皆归射鞫,而无害厥躬。
" x: X) }. D' M  S何后益作革,而禹播降?
; t, C7 _" O' U2 ?0 N# E/ Z启棘宾商,《九辨》《九歌》。
! x2 ^6 c3 v9 K& @  g何勤子屠母,而死分竟地?
# D' |: p3 W0 B帝降夷羿,革孽夏民。9 @! f4 N8 K/ A, q
胡射夫河伯,而妻彼雒嫔?3 M0 V) f8 h- P
冯珧利决,封豨是射。
- y+ _8 r. E4 X何献蒸肉之膏,而后帝不若?$ i) x9 [7 B+ `- ]6 v: W
浞娶纯狐,眩妻爰谋。' n# l3 H0 L7 Q$ w& h6 E0 E6 B1 Y
何羿之射革,而交吞揆之?0 M- Z% w9 b  p1 g2 ?$ w3 R1 W
阻穷西征,岩何越焉?5 h7 U6 u% f% Q# u, ^$ n! P& p
化而为黄熊,巫何活焉?. e+ o4 }, t& @3 ?: O$ \
咸播秬黍,莆雚是营。2 z2 d* E5 [3 Q
何由并投,而鲧疾修盈?
+ ]: H4 d+ S0 [3 D* g! ~白蜺婴茀,胡为此堂?
5 v& k" {$ z# m+ _5 u' A安得夫良药,不能固臧?
) q. M- R! f5 f6 \天式从横,阳离爰死。
+ y; N1 V, H$ r大鸟何鸣,夫焉丧厥体?
5 H3 P8 z" G& D蓱号起雨,何以兴之?: b1 h4 ^$ Y) O. o  M+ S3 G7 Q
撰体协胁,鹿何膺之?
. n: |/ i  M, b, v2 J鳌戴山抃,何以安之?, _! L4 b; P- h- l
释舟陵行,何之迁之?
0 ~% E" i- K% O. ?4 ^* {6 Z- M惟浇在户,何求于嫂?" V- @" Q+ G( A' s5 F
何少康逐犬,而颠陨厥首?
$ U1 B3 R( l2 l+ J: _, r1 Z' ?女歧缝裳,而馆同爰止。: m0 J8 o9 d2 G' D7 Q
何颠易厥首,而亲以逢殆?
9 }: D! Z" k3 @/ K2 |0 V; N" a汤谋易旅,何以厚之?
& Z1 D0 H% O: ^  x2 g. p9 Z覆舟斟寻,何道取之?
) u* b# d" n5 l( Z1 v桀伐蒙山,何所得焉?
7 m% [3 R3 @! n) ?) l% K7 m妺嬉何肆,汤何殛焉?
' T- D( w8 k) X' I3 a$ C3 @舜闵在家,父何以鳏?- h5 z$ @; |& J6 }3 K+ m/ r/ P
尧不姚告,二女何亲?6 l1 S1 k6 g, W
厥萌在初,何所亿焉?+ I5 U* d/ \& T/ B
璜台十成,谁所极焉?) v- V; g# I! U8 p" G" V
登立为帝,孰道尚之?: \1 J- `* v! A  C" W
女娲有体,孰制匠之?
0 Y' u$ q, j; ]9 G舜服厥弟,终然为害。7 k, m  X1 o& i' ?7 ?! V
何肆犬豕,而厥身不危败?% H: R* j5 q2 v. s0 o/ o  ?
吴获迄古,南岳是止。
; P: Y) D$ j6 m! x5 t$ J/ l孰期去斯,得两男子?, n8 a8 w4 A/ j5 ~
缘鹄饰玉,后帝是飨。
' H+ q5 S9 N$ n# r: I何承谋夏桀,终以灭丧?
7 s  h" r0 G- }& B8 B帝乃降观,下逢伊挚。
3 ]6 x/ ]; a( Y何条放致罚,而黎服大说?1 M& ?$ D6 E8 K" k& T* f
简狄在台,喾何宜?7 w8 f4 s6 ?/ h" d* J5 j; v
玄鸟致贻,女何喜?
! c, s4 V3 b& j$ e, J+ Q2 Q该秉季德,厥父是臧。+ s4 ?# P  `# V+ e5 y! U7 x9 `
胡终弊于有扈,牧夫牛羊?8 G/ L( S& i$ m' F3 \  a
干协时舞,何以怀之?
( M& z/ d/ M3 @平胁曼肤,何以肥之?2 P6 F2 R- J! Z* r9 I
有扈牧竖,云何而逢?
# `: o) F; k9 C' E% f6 H& d+ ]击床先出,其命何从?- s1 I* v" m; \
恒秉季德,焉得夫朴牛?
7 r- v: f% e' s+ i/ Z何往营班禄,不但还来?4 m& D- d3 b- _% m- ?$ P' ]4 z' h
昏微循迹,有狄不宁。$ v# m* a& T! k1 E# [
何繁鸟萃棘,负子肆情?
: P- e$ a0 p  @眩弟并淫,危害厥兄。" X# ]3 v0 ^( Z- O. T$ N+ Q
何变化以作诈,而后嗣逢长?) R2 T: ?, O; \! k  X
成汤东巡,有莘爰极。7 x6 w& ?. c! Y' s+ I2 m
何乞彼小臣,而吉妃是得?) y" e% s- ^1 B# {9 C
水滨之木,得彼小子。
" h3 n8 W- e4 q& {夫何恶之,媵有莘之妇?* e0 ^4 |" d# P0 e
汤出重泉,夫何辠尤?# _) x6 O1 {$ ^9 B/ @
不胜心伐帝,夫谁使挑之?
5 {$ j# Y! q4 w- k8 ^' r- i+ w会朝争盟,何践吾期?) \5 o, l$ y$ q* j; |  n
苍鸟群飞,孰使萃之?7 h" [' _" ?1 c+ U) J' h
列击纣躬,叔旦不嘉。7 ]1 F9 V1 f+ u
何亲揆发足,周之命以咨嗟?
8 v( b, T1 b% c! L% B5 c4 X) w授殷天下,其位安施?2 S& w+ x0 J1 @  X: A
反成乃亡,其罪伊何?2 i9 R. i- Q: t- P. A% b' j$ H5 N
争遣伐器,何以行之?
7 z$ J" @  r4 J) \7 ]并驱击翼,何以将之?
: i/ ^% J- E. M5 w7 ~$ ~' h' I昭后成游,南土爰底。
; ~- P5 V7 r; i4 F5 c4 J6 }厥利惟何,逢彼白雉?2 Q3 w& a. l7 s0 T/ C/ p) {
穆王巧梅,夫何为周流?
$ e( T, [2 g, X, S) d环理天下,夫何索求?5 M! N/ l5 p/ Z# v3 p( k
妖夫曳炫,何号于市?
! p1 {6 z8 |% O( Z周幽谁诛?焉得夫褒姒?
8 W0 \6 m, y% W$ u8 h) w天命反侧,何罚何佑?
9 n8 {0 r1 Y- p齐桓九会,卒然身杀。
; C6 C- k# G4 v% ]0 P/ J! G6 s! n6 P. A彼王纣之躬,孰使乱惑?
$ Y5 X7 B0 e: T9 O1 X何恶辅弼,谗谄是服?
: L$ ]8 c* g4 X/ M9 M6 A比干何逆,而抑沈之?) d6 m, L7 x& O/ W
雷开阿顺,而赐封之?
5 @* w  l8 m( C1 [/ P$ h  H) I1 i何圣人之一德,卒其异方?1 Q% f0 n7 L3 F' l& L; x# ]
梅伯受醢,箕子详狂?
& s* o' v& l. e$ ?9 y: P稷维元子,帝何竺之?
6 g: h# {* X1 }9 M4 C7 n8 g投之于冰上,鸟何燠之?
* h7 n4 t- j" z9 A! D何冯弓挟矢,殊能将之?% S( B8 _8 F0 e/ e; d0 }1 Q
既惊帝切激,何逢长之?( d2 _4 D( t0 C8 l( E2 p0 k, b
伯昌号衰,秉鞭作牧。
: @- ~& ~2 a( b* L- S何令彻彼岐社,命有殷国?. G5 }( H2 k9 w4 ~& Z* O8 D* v
迁藏就岐,何能依?
& U4 L7 C/ {: Q殷有惑妇,何所讥?1 V% T' N9 l- E8 w: K2 m( W+ u
受赐兹醢,西伯上告。$ \7 O0 m+ o- {' E# e4 n; d1 p
何亲就上帝罚,殷之命以不救?7 r2 s( L% h. s4 ~
师望在肆,昌何识?
( H7 j. I; G, r; M, h鼓刀扬声,后何喜?
: Z. d# I! J/ G. e武发杀殷,何所悒?6 n) E- Y! z, p
载尸集战,何所急?0 |4 c, F: |( ~4 T! J
伯林雉经,维其何故?
2 Q% c3 g! O; J; A& n1 e- D3 s何感天抑墬,夫谁畏惧?  S3 d2 j! L: p
皇天集命,惟何戒之?! z- x5 b  m, v# d8 G0 I
受礼天下,又使至代之?9 o" N8 O, O- G) g
初汤臣挚,后兹承辅。, @. G/ y: E  w
何卒官汤,尊食宗绪?
* i- u3 A8 g# B4 s1 [勋阖梦生,少离散亡。6 X/ L. o% l$ P/ s( g" |
何壮武历,能流厥严?+ {: S5 a. i. r3 K
彭铿斟雉,帝何飨?7 T% E, q, v% U/ |; g* t$ y
受寿永多,夫何久长?
1 G# W' x5 R% b# q. @9 @中央共牧,后何怒?
# K: J$ I5 Z/ ^+ g% Q蜂蛾微命,力何固?
& Z9 s1 Q4 J- I, Q, U惊女采薇,鹿何佑?# Y4 b$ |6 B3 q! d" `0 [
北至回水,萃何喜?
5 p! f, O. ?3 b2 f; x1 d$ ]兄有噬犬,弟何欲?6 r0 ^1 B: V. {* M$ O! g) `8 A, O
易之以百两,卒无禄?4 v& K! d" f- m9 F5 [
薄暮雷电,归何忧?$ _+ w7 F1 }  b" \# H. S  P! v
厥严不奉,帝何求?
3 O, }9 S+ i3 _9 X6 T伏匿穴处,爰何云?
9 ~( `% i* ^6 ]( d+ l3 n2 ]荆勋作师,夫何长?8 ~- D6 a+ l6 k2 V" N* O7 L8 \
悟过改更,我又何言?
; ]+ Q; u( q. p! v6 U2 N吴光争国,久余是胜。
+ j* }" m/ h# _, s何环穿自闾社丘陵,爰出子文?4 Y" J) {4 ]; b! d  _% T
吾告堵敖以不长。
/ C. ?$ F% n( |何试上自予,忠名弥彰?
. j3 x# Y2 }: _2 ]$ ~4 X4 |
 楼主| 发表于 2018-11-5 18:50:28 | 显示全部楼层

RE: 屈原之《天问》译文

9 b' y" f" }) L- _9 E( K
& q  Q1 ]* Q7 \% d3 ]# E% i' g
请问远古开始之时,谁将此态流传导向?4 K6 w# C: t% H; F, s
天地尚未成形之前,又从哪里得以产生?
7 ]9 X* ^. v7 X# U/ @$ W明暗不分浑沌一片,谁能探究根本原因?! b/ S$ W5 f: a  S9 e4 m
迷迷蒙蒙这种现象,怎么识别将它认清?2 a; F. N% z7 |7 Z' |
白天光明夜晚黑暗,究竟它是为何而然?
4 E6 A* _; C6 P3 h6 f% n: D阴阳参合而生宇宙,哪是本体哪是演变?
. Z( {. S2 r8 o0 X3 Z4 h天的体制传为九重。有谁曾去环绕量度?) @% I1 c! v3 Q5 u
这是多么大的工程。是谁开始把它建筑?/ k0 C& w2 j- B3 l& K2 y
天体轴绳系在哪里?天极不动设在哪里?: y9 ^/ N# W: K# u& x! H
八柱撑天对着何方?东南为何缺损不齐?
. b1 W4 a# P7 ?5 |平面上的九天边际,抵达何处联属何方?
$ L& H  i4 Q7 \$ Q/ z$ e边边相交隅角很多,又有谁能知其数量?
' B0 D6 `: J$ ~0 ]. s天在哪里与地交会?黄道怎样十二等分?" S# X4 t: }  q4 J( S" p
日月天体如何连属?众星在天如何置陈?3 U4 u. b" X$ U$ t
太阳是从旸谷出来。止宿则在蒙汜之地。0 @4 h+ l8 _+ M+ q% E' f* k& U7 D
打从天亮直到天黑,所走之路究竟几里?+ K5 H! w; @, S7 j
月亮有着什么德行,竟能死了又再重生?$ }) K5 z0 {, B3 j& ?
月中黑点那是何物,是否兔子腹中藏身?/ b: U2 S5 A: K9 i: M
神女女岐没有配偶,为何能够产下九子?
" \' U' Q. R0 T9 l伯强之神居于何处?天地瑞气又在哪里?
* @7 W' A% j2 G" P1 M天门关闭为何天黑?天门开启为何天亮?9 o8 S& W. J" o) k. M, e1 M% b. K
东方角宿还没放光,太阳又在哪里匿藏?
5 ~# n, j4 a! p) A0 {0 v, C鲧既不能胜任治水。众人为何将他推举?
: K& L7 c1 A3 [3 D6 d都说没有什么担忧,为何不让试着做去?
% ?& I8 Y4 l) c$ s/ C- B鸱龟相助或曳或衔,鲧有什么神圣德行?
- C8 P* W* j# N5 _- d4 R; l1 U治理川谷也见功劳,尧帝为何对他施刑?
7 F8 ?# Q' j' ?/ Z! M2 r0 C8 t将鲧长久禁闭羽山。为何三年还不放他?4 N& F4 H1 ]0 z7 B8 @# N
大禹从鲧腹中生出,治水方法怎样变化?
$ f0 g& p' e6 f0 @# M接手先人未竟事业,终使父亲遗志成功。
' I$ A6 E7 r8 k: c$ _为何继承前任遗绪,他的谋略却不相同?
5 _% U- P; J. w) ]/ H+ e洪水如渊深不见底。怎样才能将它填塞?) d. Y% a: o/ H8 C7 n( F6 _
天下土地肥瘠九等,怎样才能划分明白?
) Y" G. U8 i# S应龙如何以尾画地?河海如何流通顺利?
* F' C7 B6 K, @+ ]" h鲧是什么使他意乱?禹是什么使他事成?
- ^! M! U( _+ `3 c6 }& n2 c9 D水神共工勃然大怒,东南大地为何侧倾?% ~/ B9 w* L2 N6 J: ?+ r
九州大地如何安置?河流山谷怎样疏浚?
2 x) o5 h+ B" x) }( H东流之水总不满溢,谁知这是什么原因?* j% J  _) ^1 m/ |
东西南北四方土地。哪边更长哪边更多?
& J6 W1 A+ _, g8 q  l南北顺量比较狭长,长出地方又有几何?
8 Z& O$ |2 F, G1 F昆仑山上玄圃仙境,它的尾部又在哪里?
3 c3 b0 d1 C! O7 d* j山中还有增城九重,它的高度又有几里?4 I! c) w) F  Q3 w5 v6 F
昆仑山的四面门户,什么人物由此出入?5 j" W, Q3 E( K* X' U2 j/ @* K5 K
西北两面大门敞开,什么气息通过此处?0 D4 A% d3 V# V6 ]6 S. l, C5 {
太阳光辉哪儿不到?烛龙又能照耀何方?
! @, N# R5 w1 I羲和还没御日出行,若木之花为何放光?/ R& Q; \: [- p1 b) A& i
什么地方冬日长暖?什么地方夏日长寒?
+ F' G4 n4 h8 \' }哪儿又有岩石成林?什么野兽会发人言?
9 f6 _; X/ T; g% M% R4 Q哪儿有着独角虬龙,以熊为妇游牝从容?
. j9 F! M0 w. v8 G雄的虺蛇九个头颅,来去迅捷生在何处?
: H" o' M/ m/ n+ \不死之国哪里可找?长寿之人持何神术?9 H& N4 Q" V+ c( v! q
萍草蔓延根茎盘错,枲麻长在哪儿开花?
/ ]3 T( |! v2 k, F+ o7 I' Q3 S一条长蛇吞下大象,它的身子又有多大?
; _" l  W. k  }$ z; w8 r, O黑水之地玄趾之民,还有三危都在哪里?
$ m& f6 {* q. i- r# M$ Z延年益寿得以不死,生命久长几时终止?
" m+ X) M9 I" f3 O) Z% Y8 f$ y奇形鲮鱼生于何方?怪鸟魁堆长在哪里?
. |7 i) }# a+ ?0 p- B后羿怎样射下九日?日中之乌如何解体?# r8 G& `+ P, [$ R9 ~5 u8 h8 o2 g
大禹尽力成其圣功,降临省视天下四方。
) s9 M/ }' A4 A哪儿得来涂山之女,与她结合就在台桑?9 {. B8 V2 V# H' Z) r; ]: M- p
爱涂山女与之匹配,得到继嗣儿子出生。
4 S, |5 Q) E9 r! O. s+ z为何嗜欲与人同味,求欢饱享一朝之情?; L6 {/ t! W  X$ ?5 [" I3 |
启代伯益作了国君,终究还是遇上灾祸。6 T+ X" M8 y% c+ A) y
为何启会遭此忧患,身受拘囚又能逃脱?. H9 l7 f% s( u6 l
都是勤谨鞠躬尽瘁,没有损害他们自身。
8 E# n" D3 ?# ^6 }; Q为何伯益福祚终结,禹的后嗣繁荣昌盛?
4 w5 {" m; t8 r9 q# k1 ~" s夏启做梦上天作客,得到九辩九歌乐曲。  D9 Y& H4 q$ m: y, |. F: e
为何贤子竟伤母命,使她支解满地尸骨?+ [- h) p1 N5 X! E/ A
帝尧派遣夷羿降临,消除忧患安慰夏民。
3 ?& s, S& T+ l. ^为何箭射那个河伯,夺取他的妻子洛嫔?
4 I7 g! H$ C; Y& s, _  z持着宝弓套着扳指,把那巨大野猪射死。- `! c7 Q% z! K' @3 G0 n. c' x  @
为何献上蒸祭肥肉,天帝心中并不舒适?. P! }9 m) S& n
寒浞要娶纯狐氏女,羿妻合伙把羿谋杀。
+ g& j2 b) i3 ?$ ]- P9 v% j" _7 u为何羿能射穿皮革,其妻与浞能消灭他?% `" T7 R+ Z7 U7 V! o' K" m
西行之路遇阻受困,山岩重重怎么越过?
8 j) {( L6 y7 Z, I( }9 z鲧的身子化为黄熊,巫师如何使他复活?4 c- M+ e+ S6 w+ t8 l5 s3 E
地上都已播种黑黍,芦苇水滩也已经营。
" U7 |- ?& D1 T- H为何遭逐同于四凶,难道鲧真恶贯满盈?
4 p$ _% h3 h7 T  P: y/ i白虹披身作为衣饰,为何常仪这么堂皇?; S  ]. z; {0 l# c1 m
哪儿得到不死之药,却又不能长久保藏?- T! |! A* C- V4 O2 X* u
天的法式有纵有横,阳气离散就会死亡。
, o: q3 d0 n0 l% ]! G$ W大鸟金乌多么肥壮,为何竟会体解命丧?' W+ y6 @$ Q, Z2 r( _
雨师屏翳号呼下雨,他怎样使雨势兴盛?
6 x+ p" Q& {) @& @# ?4 E有着驯良柔顺体质,鹿身风神如何响应?7 p, W4 `0 z  Z: n! i
巨鳌背负神山舞动,神山怎样稳定不移?
3 R( T. e0 s: ?% F8 Q! q, q舍弃舟船行走陆地,龙伯巨人怎样迁徙?
  k+ ^# A/ ]$ p+ t# u& d想那浇在家居之时,对他嫂嫂有何要求?
. u# }8 R+ q2 D8 F为何少康驱赶猎犬,遇浇就能将他斩首?
. M7 d. C, |) n, N0 Y女艾借着缝补衣服,与浇同住一个房间。' y4 y/ ?/ Z4 Z2 m) l! e
为何少康取浇首级,浇虽力大仍然遇难?# i. A; l) y2 K4 Z- t  {
少康策划整顿部下,他是如何厚待众人?
2 j2 R/ z# Y% k% W/ |讨伐斟寻倾覆其船,他用什么方法取胜?2 l& Z6 h" |4 D7 U/ P1 J
夏桀出兵讨伐蒙山,所得之物又是什么?
1 S5 w. Y$ i% d( H7 z% s3 |/ g6 X$ x' G妺喜怎样恣肆淫虐?商汤怎样将桀诛杀?5 z$ s5 J# }# C2 F& `. R/ z8 k
舜在家里非常仁孝,父亲为何让他独身?
% F0 ?* O- h4 i5 x; b% N# l' o; D尧不告诉舜父瞽瞍,二妃如何与舜成亲?
! P; j0 b6 i! [起初刚有淫奢萌芽,怎么就能预料结局?
4 w* w1 h! e$ }  x王建造十层玉台,谁使他到如此地步?& E: N9 ]0 z0 A0 b& G: L( }
承受天命登位称帝,什么道理受人敬仰?
2 i6 `( J- H6 L% Y$ i7 z' x女娲有着特殊形体,是谁将她造成这样?
) X( d" a/ G7 A/ M) J0 m舜帝友爱他的弟弟,弟弟还是对他加害。
2 N1 o7 e1 y: `" [- d, \+ W为何放肆如同猪狗?其身并不危险失败?
: k% S" i; g" s# M/ {* S  V8 E吴国得以长久存在,江南山川民众栖止。1 h' X1 p% E1 Y  o( O
谁能想到此中缘故,全因得到两个男子?- y% O3 f& H: e+ R
饰鹄饰玉铜鼎调羹,美食拿来献飨君王。5 R  V2 J2 d/ L5 P- s
为何承用伊尹之谋,汤能伐桀使他灭亡?! k* I3 Q& y: Q  S; H
商汤降临巡视四方,在外遇到贤臣伊尹。
& _& K7 H4 j' R. q1 W) |* c为何桀在鸣条受罚,黎民百姓十分高兴?
) f" q% M& T) }: v# b3 x* Z简狄住在瑶台之上,帝喾怎会对她中意?" F  @( c3 p3 V0 V3 x' b
玄鸟高飞送来聘礼,简狄为何那么欢喜?% X7 K8 H% u$ L3 I
王亥秉承王季之德,受到他的父亲褒奖。! f" \" V6 A* D5 |2 V
为何终遭有易之难,当他在此放牧牛羊?7 ]2 H: U5 a" C3 F8 n
王亥持盾跳起武舞,为何就有女子爱他?0 ?6 }* c& l# u* G: m: h
有易女子体态丰腴,为何王亥能够配她?
8 P% C! E& E* }3 p5 A2 `有易国的放牧小子,又在哪里撞破私情?
/ X, Y+ n! b& x! u( S, e( r9 A凶器击床王亥已出,如何得以保存性命?
! y  d* u9 F2 X王恒秉承王季之德,哪里得到大牛满栏?
: b$ i" {0 \% _为何去求有易赐禄,却不能够安然回返?1 Y7 J# x  ?& W% V
上甲微能追随祖迹,有易国就不得安宁。& h* D/ r$ y( b+ t! Y) a. n
为何众鸟集于树丛,他会与其子妇偷情?/ d  d+ k0 l0 O7 T# r
弟弟昏乱共为淫虐,因此危害他的兄长。
$ C; u9 q/ G2 V$ g. B为何善变狡诈多端,他的后代反而盛昌?
* n# }! E: N6 h成汤出巡东方之地,到达有莘氏的国土。& e5 y. H" b8 h3 {. [3 [& B" M! h, X  ]
为何求得小臣伊尹,还能再得妃子贤淑?% v  @3 z) r8 u+ j5 z
水边那株空桑木上,拾到那个小儿伊尹。
/ D$ G/ @. m! p2 S# P, ~" T为何又会产生恶感,把他作为陪嫁礼品?
1 j7 q/ u1 N3 V2 c1 D汤从囚地重泉出来,究竟他有什么大罪?
+ C! s9 Y5 {8 r难忍耻辱起而伐桀,是谁挑起这场是非?4 v2 ]& ]% }, u1 F
诸侯前来朝会请盟,为何都能守约如期?, A+ a, ]% g' l8 h& `2 ~' y1 L
苍鹰威武成群高飞,谁使它们聚在一起?1 ?) m& |* k1 o  q# F. c: a
整顿队伍攻击商纣,周公姬旦却不同意。
8 z8 o$ Z" R3 F! Q5 D为何亲自为武王谋,奠定周朝又发叹息?
/ Q8 B6 m% g0 q! ~. N天将天下授予殷商,纣的王位如何施设?
- j( ^# I- s/ f# Y成功之道违反则亡,他的罪过又是什么?
0 Y. m' m8 y! e: o4 d$ j2 j诸侯踊跃拿起武器,武王如何动员他们?
8 ~. Q( o+ A2 l" D  C军队并进击敌两翼,他又如何指挥大兵?- Z9 i9 r- ^7 N7 `7 o
昭王盛治兵车出游,到达南方远地才止。' ~- h& v7 y4 O; O2 R- ^% l
最后得到什么好处,难道只是遇见白雉?1 \6 ]) N6 f& _9 P
穆王御马巧施鞭策,为何他要周游四方?
: ]* F' M/ t. ]% |他的足迹环绕天下,有些什么要求愿望?" F7 B9 `* n" v  V* Q
妖人夫妇牵引叫卖,为何他们呼号街市?6 h0 h% v5 Q1 d, \. k
幽王究竟杀的是谁?哪里得来这个褒姒?5 H8 F" h* Q* p, G. X6 M
天命从来反覆无常,何者受惩何者得佑?
9 F- u$ S$ i. f0 v0 W. n8 h齐国桓公九合诸侯,最终受困身死尸朽。
: D' L9 h. K4 h2 f7 z% X- A那个殷商纣王自身,是谁使他狂暴昏乱?
1 |& ~, h4 j( ]4 H- K为何厌恶忠良辅佐,喜欢听信小人谗谄?5 }9 h9 X7 b# {& X2 M7 z+ k
比干有何悖逆之处,为何对他贬抑打击?7 i) `( h4 R# @; G) t
雷开惯于阿谀奉承,为何给他赏赐封地?
& w+ G7 X* v5 Q, Z- [为何圣人品德相同,处事方法最终相异?/ e# T; j; o8 _4 U' x% q
梅伯受刑剁成肉酱,箕子装疯消极避世。
! J0 p( r8 ?8 K( F- C9 Q8 R后稷原是嫡出长子,帝喾为何毒害翻脸?- K5 a  \( W4 D) ?- ^" K! q0 ~
将他扔在寒冰之上,鸟儿为何覆翼送暖?& ]+ e& B# w  C" t
为何长大仗弓持箭,善治农业怀有奇能?2 r. Y  Z! @5 |1 r
出生既已惊动上帝,为何后嗣繁荣昌盛?2 t4 p9 A% a" S( o" f+ q
西伯姬昌号令衰世,执鞭来作雍州牧伯。
4 P6 h5 g# b$ t2 w  Z" d& x1 N& {. g, d为何武王令治周社,承受天命享有殷国?# C, X* w/ Q. [5 [
带着宝藏迁居岐山,如何能使百姓依从?
: I! c1 A+ Y" t. ]2 b0 I( I殷纣已受妲己迷惑,劝谏之言又有何用?
6 B3 e& w( ?! c5 B; b: }纣王赐他儿子肉酱,西伯姬昌向天诉求。
' l) K* c2 Q1 j. c为何纣王亲受天罚,殷商命运仍难挽救?6 Q% H# z2 I/ z' s# d3 k0 c) Z4 n
太公吕望人在肉店,姬昌为何就能认识?
' Q. b# ~( I6 Z: d听到挥刀振动发声,文王为何那么欢喜?
" ~  k6 P' H/ |% T+ r2 f0 }武王姬发诛纣灭商,为何抑郁不能久忍?
! ?- P3 T) _2 m( [抬着文王木主会战,为何充满焦急之情?
/ Q! J$ W7 I  y/ n, A+ n纣王烧柴上吊自焚,这样去死究竟何故?( b! `4 o7 X) q( o% ?6 c7 d
为何武王惊天动地,假托神灵却怀畏惧?9 i( @9 p7 Y) U* x
上帝既降天命于殷,为何不再劝戒明白?* \7 s. M% f7 A( D+ w
纣王既已统治天下,为何又被他人取代?
9 Q+ g% m' x3 C. I1 v初把伊尹视作小臣,后来用作辅政宰相。
% B6 P, A% k. v# u$ w" Q# S为何最终上追成汤,受到尊敬宗庙配享?
( \8 k9 C# D6 L: Y: x0 I  C阖庐有功寿梦之孙,少年遭受离散之苦。/ r" j& d. L. h( G# W$ r) J) G
为何壮年奋厉勇武,能使他的威严远布?
: p' y2 r; Z& U" r8 }: H. U# {彭祖烹调雉鸡之羹,为何帝尧喜欢品尝?" J; l0 P2 }5 W+ d( I/ @
得享高寿年岁太多,为何竞有那么久长?2 {' D" t  ~$ n9 S/ R5 g" b  P
大地中央共同治民,列国君主为何发怒?
; `# z7 }" C  K. ?: [' g" i蜂蛾生命原本微贱,自卫力量为何牢固?* {1 |, m# N  X3 D6 ?. t! D/ q
惊于女言不再采薇,白鹿为何庇佑夷齐?' F& j: @5 `) o5 ]5 U* D- I
北行来到回水之地,一起饿死有何可喜?
5 d( r5 `5 {4 d. N& P+ f9 S7 x哥哥有着善咬猛犬,弟弟又打什么主意?3 h8 t' e5 j( b8 e% `# n3 L- w+ l0 l, L
一百辆车换一条狗,最终不成反失禄米。
: n& r/ h; `9 F; y傍晚时分雷鸣电闪,想要归去有何忧愁?+ X+ `+ E' y. l$ O* R6 g! e% j& x
国家庄严不复存在,对着上帝有何祈求?
' U1 V$ s2 r/ i: z伏身藏匿洞穴之中,还有什么事情要讲?% O( U; b+ V& W+ ]$ b) C7 Y. e
楚国勋旧军中殉国,国势如何能够久长?7 F1 ^' t4 C7 v; N7 X
悔悟过失改正错误,我又有何言词可陈?$ H: F; h7 F$ N4 S2 C- H: W
吴王阖庐与楚争国,我们久已被他战胜!
$ I* f) n3 b0 H0 a4 K* ?. l9 [" |环绕穿越里社丘陵,为何生出令尹子文?
% o+ @0 _1 A1 O" d我曾告诉贤者堵敖,楚国将衰不能久长。: T% {& P( t. {; V; S: Q* {/ b0 k
为何自赞告诫君主,忠义之名欲更显扬?

6 \8 k' D; z& k9 m! v0 a+ c+ S& N0 f! [1 k
0 y" U2 x7 r. V! [9 ?

3 ^6 M7 n0 C# n
* R/ r; \/ C+ R( S. i9 t
 楼主| 发表于 2018-11-5 19:27:47 | 显示全部楼层

RE: 屈原之《天问》译文二

请问:远古开始时,谁将此态流传导引给后代?
- R; S9 u. E- r% K# @天地尚未成形前,又从哪里得以产生?% e: q/ Q3 B( Z
明暗不分混沌一片,谁能够探究其中原因?. o5 j6 B$ H" m
大气一团迷蒙无物,凭什么将它识别认清?) z) `  t5 k: d- S" Q
白天光明夜日屯黑暗,究竞它是如何安排?0 x/ g$ b( \9 T. N$ h3 L, M* y
阴阳参合而生万物,何为本源何为演变?3 s0 y/ ^- `$ }5 W
传说青天浩渺共有九重,是谁曾去环绕量度?
9 e9 d9 ?. l) k如此规模巨大的工程,是谁开始把它建造?* D5 l( p! _. z
斗柄的轴绳系在何处?天极遥远延伸到何方?9 l& }8 k0 p5 S" m, O
八个擎天之柱撑在哪里?大地为何低陷东南?' q/ O- |" `$ k; E8 Q
天的中央与八方四面,究竟在哪里依傍相连?
4 f/ D; m1 i$ v% A边边相交隅角众多,有谁能统计周全?  _6 O, R  |. W; q  E
天在哪里与地交会?十二区域怎样划分?
  a" v) W( `8 n) z日月天体如何连属?众星列陈究竟何如?% I! J/ P) m8 j9 k
太阳早上从汤谷出来,夜晚在蒙汜栖息。3 f7 P; W. O  i
从天亮直到天黑,所走之路究竟几里?
2 d) [0 p2 J( D# z8 Y; `月亮有着什么德行,竟然能够死而再重生?' C) O4 [2 u  v2 I; r8 T. R- c7 `2 n' K
对月亮有什么好处,而有玉兔在其腹中?7 p8 \; t6 `( ^/ x* C& E( C5 u
神女女岐并没有丈夫,为何会有九个儿子?
4 B4 w1 p9 m  C% W伯强之神居于何处?天地和气又在哪里?
8 s4 Y" b% T8 K# e+ ^$ [关闭什么门使得天黑?开启什么门使得天亮?! m: ?2 L$ a2 Q
东方角宿还没放光,太阳又在哪里匿藏?
! z( L( K' A! W5 v5 d$ ^1 C& u7 b+ I! n如果鲧不能胜任治水,众人为何仍将他推举?1 d1 L( w$ U9 e# B$ q3 @( Q) }4 [
既然都说没有可担忧,为何不让他尝试?7 `" J! E( q8 T4 w$ v- ?+ Z. s
太阳的运行靠鸱龟或曳或衔,鲧有什么神圣德行?
! E  Y5 h& u. x治理川谷马上大功告成,尧帝为何对他施刑?2 i- L3 ^; x$ k6 q
长久将鲧禁闭羽山,为何三年还不放他?
& K' `+ J) c+ m" X, n2 B4 f大禹从鲧腹中生出,治水方法怎样变化?
2 x  Z3 [- o5 ?1 K继承前人未竟事业,终于完成先父遗志。
# q  h7 w9 |* Y& I8 E, J( |; \6 \1 T为何继承前任遗绪,所用谋略却不相同?
5 s. |, G2 T' X* Y. T洪水如渊深不见底,怎样才能将它填平?
8 j8 o' z: r. a1 N" A6 ]( t土地肥瘠可分九等,怎样才能划分明白?4 ?6 e& S5 L$ T* P2 m( r
应龙如何以尾画地?河海如何顺利流通?' g1 H5 ]' O# E1 p( N1 A
鲧经营了哪些事业?禹是什么使他事成?
2 E* c$ p. F; k2 n. M8 b: p共工勃然大怒,东南大地为何侧倾?
7 Q0 [2 C/ |% e+ v( l九州大地如何安置?河流山谷怎样疏浚?2 n) K( P& W9 c3 t. _' H
水流东海总不满溢,谁又知这是什么原因?/ B; S8 ?* T+ i' e4 d
东西南北四方土地,哪边更长哪边更多?
1 P3 p) t. |' {+ j7 I南北形成狭长地势,长出地方有几何?* t; u+ F+ g& h5 Z9 M# K+ v; d9 e5 m$ b" Z
昆仑山上玄圃仙境,它的居住在哪里?
7 f- L. a2 t* ?$ t* V  Q: N' w山中还有增城九重,它的高度有几里?1 X, H2 C4 m! F4 V3 P6 G: j9 y
昆仑山的四面门户,什么人物由此出入?, U( H) L! q- I6 z+ ?$ H# }) E3 g
西北两面大门敞开,什么气息通过此处?. y2 j* f8 \4 t
太阳光辉怎会有哪里照不到,何需烛龙用其神光照耀?
+ f/ L/ O* a. P: ?' d1 D羲和的神车尚未出行,若木之花为何便大放光芒?" L( Q9 ^! v" P- K) l5 V/ C
什么地方冬日常暖?什么地方夏日寒凉?
) {/ `3 y( P! s9 [什么地方有岩石成林?什么野兽能把话讲?+ I8 h& k% b- Z* Z. T/ j9 \
哪有着无角虬龙,背着熊罴游乐从容?
; W* a$ ]% G; O- N. |1 Z雄的虺蛇九个头颅,来去迅捷生在何处?
5 I) N* t+ Y! z% W: {) k& j8 x不死之国哪里可找?长寿之人持何神术?! \$ J# F7 q( [; p8 W) F0 p* \
萍草蔓延叶分九叉,枲麻长在哪儿开花?8 K- K$ C; ~5 O
一条长蛇吞下大象,它的身子又有多大?
1 P& w: f* A0 j- X1 O9 l: L$ O黑水之地玄趾之民,还有三危都在哪里?
8 T+ X8 }0 [, a9 E; W. O) M8 g延年益寿得以不死,生命久长几时终止?
& u, c; r9 B4 D- q$ P奇形鲮鱼生于何方?怪鸟鬿堆长在哪里?
' j  v# \8 V5 }, ?+ s后羿怎样射下九日?日中之乌如何解体?1 v0 g4 Q/ H3 D2 i: b- o
大禹尽力成其圣功,降临省视天下四方。0 t( ~! Y. A- ?; u  V
哪儿得来涂山之女,与她结合就在台桑?8 ?3 `! `& a( b3 e2 Z& O5 j) n
怜爱涂山女与之匹配,儿子诞生得到继嗣。: C9 A+ b. R' p) g! T0 a9 m
为何嗜欲与人相同,求欢饱享一朝之情?9 K/ |* {7 o/ n& W6 O
启代伯益作了国君,终究还是遇上灾祸。1 l) l, ?& l6 A5 H! D
为何启会遭此忧患,身受拘囚又能逃脱?
) C, z8 M/ @& x6 D8 d都是勤谨鞠躬尽瘁,没有损害他们自身。
" @7 D! ?7 C( H为何伯益福祚终结,禹的后嗣繁荣昌盛?
/ Q2 [. C; F% l" q; C夏启急于朝见天帝,得到《九辩》《九歌》乐曲。0 j! F2 [7 {6 [- B5 J' S( u
为何贤子竟伤母命,使她肢解满地尸骨?8 t. \  q, O; F2 n
帝尧派遣夷羿降临,变革夏政祸害夏民。
! L  f; q: Z, L' ?8 ?为何箭射那个河伯,夺取他的妻子洛嫔?
5 O5 t" n1 I  j/ @, `持有宝弓珧弧套着上好的扳指,前去把那巨大的野猪射猎追赶。. k8 o; C9 \( W5 `+ C2 G
为何羿将肥肉献上蒸祭,天帝心中却并不以为善?
6 m% p& }% [) A4 a) K寒浞娶了羿妃纯狐氏女,又迷惑她合伙把羿谋杀。
4 g& Z9 t, l- m# _. a4 C为何羿能射穿七层皮革,却被其妻与浞合力杀戮?
6 O& L# S' ]+ c& m: R道路险阻,向西而行,山岩重重,如何穿越?
3 p9 E1 u8 D) g; P4 R( S- n鲧将身躯化为黄熊,巫师如何使他复活?5 K2 R. k: e& ?# i& i
地上都已播种黑泰,芦苇水滩也已开垦经营。' V! M: i3 u2 G$ q* s
为何鲧遭驱逐如同四凶,难道他真的恶贯满盈?
& j% h1 f4 ~4 R5 ?+ r嫦娥白虹披身作为衣饰,为何打扮得如此堂皇?
* [7 w  K" J2 L' |' F从何处得到不死之药,却又不能长久保藏?% y' ]. O- p6 d3 k0 m& D
天的法式有纵有横,阳气离散就会死亡。5 w$ I& `$ G: ~# |" y! s
大鸟金乌多么肥壮,为何竟会体解命丧?
+ t7 `+ r/ Z5 @+ t- N雨师蓱翳号呼下雨,他是怎样使雨势兴盛?2 \5 s0 V, K- c2 g6 Y
有着驯良柔顺体质,鹿身风神如何响应?
6 n! F( J/ G+ R; s巨鳌背负神山舞动四肢,神山怎样才能安然不动?7 z8 ?% S  }. ~0 l0 H" g
龙伯巨人舍弃舟船行走陆地,又是怎样将灵龟钓离大海?* X7 V" x8 {& r. ~, g1 N: \
浇来到嫂子门口,他对嫂子有何要求?
8 U) ]1 E( l) v/ Q9 q$ _. M为何少康驱赶猎犬,趁机就能将他斩首?  V' E5 d- \- ?8 @5 B
女歧借着缝补衣服,而且与浇同宿一房。9 m% ~  s/ p3 j" {6 o3 U
为何错砍女歧首级,使她亲身遭遇祸殃?
7 T( s& d' s7 K4 u/ E浇策划整顿军旅,如何制造甲胄使其坚固?2 s4 u/ O5 D0 ~5 d8 m6 }
讨伐斟寻倾覆其船,他用何种方法取胜?% H: @" v! P/ ~$ j% T. {- q' H: X5 q
夏桀出兵讨伐蒙山,所得的好处又是什么?
4 t  L. v3 u: M1 S/ A) Z  D妺嬉为何如此恣肆淫虐?商汤怎能将其无情放逐?
( s1 @6 d! }, i舜对成家十分忧愁,父亲为何让他独身?  D1 w+ o0 N$ U! T1 O  A$ j
帝尧不告诉舜父,二妃如何与舜成亲?: Z" N* q& H( p5 d( P, `% ]
从其最初的发展,谁能预料到后来?
* s+ Y5 N- Q, D0 k8 n玉台十层奢侈至极,当初有谁将其看透?6 d2 t4 d0 _6 s$ z! k: d0 j3 p2 b* B
舜帝友爱依从他的弟弟,弟弟还是对他加害。( O% o- X) X/ x; z' S: J" u. L$ x
为何身上涂满狗粪,就能避免危险状况?$ P, x' \. [/ W! ~5 X
古公亶父之时,吴伯是为让避王季,因而在霍山之下停留。9 T9 D( @4 y4 q" H
谁能想到此中缘故,全因这两个哥哥让贤于弟弟?7 m5 j3 l7 [! f( v% X
以鹄羹玉鼎进献美馔,商汤君王欣然受用。9 ]# R. f- [! p$ q: G4 |  `) }
为何接收伊尹之计图谋伐桀,便能使桀终于走向灭亡?' `0 N' _- Z* t" b
商汤降临俯察四方,巧遇赏识贤臣伊尹。
' ^( v( L  H5 f! ?7 {- y( U: b为何桀在呜条受罚,黎民百姓欢欣异常?* P5 K7 a& h) e6 y
简狄深居九层瑶台之上,帝喾怎能对她中意欣赏?
4 ^" _9 C. P4 l$ N* `2 Q$ D0 P% p+ ?4 E玄乌高飞送来其卵,简狄如何便有身孕?8 [6 E9 U; B" m, H0 X
王亥秉承王季美德,以其父亲为善德榜样。) I* F  W1 A* I$ \, Q
为何终遭有易之难,落得只能放牧牛羊?% t' M4 r. c7 x3 L
王亥在有易持盾跳舞,如何能把女子吸引?
" }! w8 q' h  ^& [, Y: Z- H6 W) f有易女子丰腴细润,如何保养如此体态?2 z$ ^/ X/ v+ g1 f
这有易国的放牧者,又在哪里遇到女子?
+ E8 u: o0 s* n$ I. f凶器袭来王亥被杀,女子究竟如何得以保存性命?
- ?# W" i* D4 Z/ M, ]王恒秉承王季美德,哪里得到其兄的牛羊?
% z2 F; Z3 q) i却又为何远至班禄,不到清晨便及时回返?2 M4 t+ D+ \; J1 ?- L. ?2 i
黄昏时分追寻细微痕迹,有易国仍然不得安宁。* U+ k, a, ~  c. ~4 g( d% ]
为何众鸟集于树丛,女子仍与王恒幽会淫乱?
& P" T' g' s2 Y# ~- O$ @王亥昏乱与弟共为淫虐,王亥被杀也正因如此。. V- @' B$ f9 T  f7 A# O/ |5 a
为何与善变的有易女子淫乱,他的后代却反而盛昌不绝?
* {! s0 D& e9 ]* K$ o. n6 z成汤出巡东方之地,一直到达有莘氏之地。
) Z$ Z2 e1 K/ K9 {! N. f+ }; T  K+ q1 U本想求得奴隶伊尹,如何却又能得贤淑美妻?
% u0 c) U) f0 ~* ^# h% R: X莘国女采桑伊水边,空桑树中拾到小儿伊尹。
" N8 u3 E8 |9 a' P有莘国君为何又心起厌恶,把他作为陪嫁礼品?4 @: y: M' G( P3 m- y2 B: L4 ^) ~
汤从囚地重泉出来,究竟他有什么大罪?; Q$ K0 ~4 h" u8 W2 ?5 w1 E0 i
难忍耻辱起而伐桀,是谁挑起这场是非?
/ C, h. o% Q3 y3 f, q1 W+ i诸侯请盟约定甲子日清晨,为何都能守约如期?6 M; Z& L5 u9 d9 Z+ s: ]% ~3 t# h
王师如苍鹰威武成群高飞,谁使他们同心会集?
1 Z3 ~0 i+ ^2 |8 K) u  U$ W武王将纣王裂体斩首,周公姬旦却并不赞许。
7 m( K& W4 g2 d4 I/ U/ g$ q为何亲自为武王谋,奠定周朝后又发叹息?6 x8 c- J3 J: R1 b, ]
上天将天下授予殷商,纣的王位是如何施与?* Q" v8 g( \1 h, |6 N
等到殷朝兴起又使他灭亡,他的罪过又是什么?
- d8 |  v, s8 b& {诸侯踊跃兴起军队,武王如何动员他们?. i4 P5 y9 a, X9 Y
军队并进击敌两翼,他又如何指挥大兵?
' e6 P, p$ [( `$ |! E# F昭王盛治兵车出游,到达南方楚地才止。# k0 B! s2 Z+ f
最后得到什么好处,难道只是迎来白雉?
4 K" l6 `3 v# t1 A4 l穆王御马巧施鞭策,为何他要周游四方?
( W3 c/ o* ~% Z他的足迹环绕天下,有些什么要求愿望?
: ]" F# L2 z, E' V9 U; E妖人夫妇牵挽炫耀,为何他们呼号街市?
- T- F1 N3 F6 ?* A: J幽王究竟杀的是谁?哪里得来这个褒姒?
$ U) c" X( l! {' N$ R天命从来反复无常,何者受惩何者得佑?
4 o9 Q7 [8 M  R: _9 C齐国桓公九合诸侯,最终受困身死尸朽。* R. A" z3 k9 C8 ^7 S1 P
那个殷商纣王自身,是谁使他狂暴昏乱?7 G+ d8 Q# J0 S3 y& n2 u& g
为何厌恶辅佐的忠良,而听任小人谗谄?
$ f) M  C+ l% e8 k3 `$ v. W9 Y' K比干有何悖逆之处,为何遭受压制打击?, w9 n6 Q2 p9 x' W4 v, s! x
雷开惯于阿谀奉承,为何给他赏赐封爵?
8 m, |! ^" m4 T( c7 A% g为何贤臣品德虽同,却遭受不同结局?
4 m' X8 T: ?# h) g- q梅伯受刑剁成肉酱,箕子装疯消极避世。/ d6 S9 N0 K* u) a6 u3 }8 c$ N
后稷原是嫡生长子,帝喾为何将他憎恨?
* a8 C4 {( [8 z  }将他扔在寒冰之上,鸟儿为何覆翼送暖?
9 }3 b8 x+ Y5 n6 R( t为何长大仗弓持箭,善治农业怀有奇能?( X* w$ c+ {6 w8 ]- C
出生既已惊动上天,为何后嗣繁荣昌盛?
- ^9 t, `3 s' F* l! z# ?4 m! i西伯姬昌八九十岁,仍然执鞭受命作牧。
/ S( Y6 y  C3 ~" C! _是怎样撤除岐地社庙,承受天命享有殷国?
. B, a% `  \5 {* R祖先携宝迁居岐山,如何能使百姓前来依傍?
! H+ G, E' [7 C殷纣已受妲己迷惑,劝谏之言又有何用?
" Q8 x: l3 I7 K& g纣王赐他亲子肉酱,西伯心痛告祭于天。* y0 p$ U' x. e- A1 u( A
为何纣王亲受天罚,殷商命运仍难挽救?; p+ Z! `0 M9 t( i+ `
太公吕望在店中卖肉,姬昌为何能辨贤能?( K8 i% W3 y. h
听到挥刀振动发声,文王为何大为欢喜?
) \5 I7 I* ~* S% X2 M武王姬发诛纣灭商,为何抑郁不能久忍?4 ]2 u$ o0 }$ k5 I5 T' i' v6 |
抬着文王灵牌发动战役,为何充满焦急之情?( @+ x4 a# H. c  l* V
太子申生自缢而死,究竞为了什么缘故?
9 D# [$ F. Y+ l" x既然已经惊天动地,又有谁能心怀畏惧?
6 U' L& q3 b' ?) U上帝既降下天命,为何王者却不谨慎修德?: N  r  ~' w+ Q" D, P" X
既然已经统治天下,为何又被他人取代?
( S% }8 y" B3 U初把伊尹视作小臣,后来用作辅政宰相。+ Y, y/ Y' U5 r( x& P$ f
身为商汤辅佐大臣,为何死后荣获宗庙配享?. H1 R6 k4 T  `' v8 o! }  f
阖庐有功寿梦之孙,少年遭受离散之苦。8 k0 U* D! j* E- w  n! U
为何壮年奋厉勇武,能使他的威名远布?/ G5 a4 U7 D% x: @
彭祖烹调雉鸡之羹,为何帝尧喜欢品尝?
+ O! c. w, I2 e得享高寿年岁太多,为何竞有那么久长?
3 S5 F: B' Z6 g0 x9 |周代王朝共公治民,厉王君主为何发怒?' m* |. Z% f3 B
国人生命原本微贱,自卫力量为何牢固?
- I; d0 U2 N% S9 u7 n) k! {惊于妇言不再采薇,白鹿为何将其庇佑?0 [* i& H8 L- s# n7 r6 \
北行来到回水之地,一起饿死何乐可为?
' P: f- d7 t) S1 W4 @! a/ |7 T哥哥拥有善咬猛犬,弟弟又打什么主意?
  u/ D  |' J0 Z) c6 ^2 ?4 m一百辆车换一条狗,交易不成反失禄米。6 ^5 R0 S) M  ~* ^$ ?; d1 x
傍晚时分雷鸣电闪,想要归去有何忧愁?* O1 m$ d9 T! }: e* Q% L, q
国家庄严不复存在,对着上帝有何祈求?+ t) E5 k( J: Y
伏身藏匿洞穴之中,还有什么事情要讲?1 U5 v" v% z  \# G! w! e
楚求功勋兴兵作战,国势如何能够久长?) I+ q9 l5 \2 O: ]. T' K- D6 L
悔悟过失改正错误,我又有何言词可陈?
3 [! L9 N- r# t5 H吴王阖庐与楚争国,我们久已被他战胜!
3 N, e. G# m# s+ Q7 ]; t# D环绕穿越里社丘陵,为何私通之人却生出令尹子文?% w5 l" d- _! x* u  L( c+ ~; f
我曾告诉贤者堵敖,楚国将衰不能久长。6 E' J1 [& A$ X1 _, M6 {. N! S% ~
为何他能杀君自立,忠名更加显著光大?

0 B+ C" E* e( U% a6 L: l
 楼主| 发表于 2018-11-5 19:32:06 | 显示全部楼层

RE: 屈原之《天问》注释

注释2 J* N* D7 W8 L1 ?8 C# g$ c* Q$ @
1.遂:往。6 l- e7 k9 a( T& D# F) P
2.传道:传说。
' U, q4 P2 R2 B; m3.上下:指天地。
: V2 m/ c# y0 ^, I# x5 r4.冥昭:指昼夜。瞢(méng)暗:昏暗不明的样子。
5 @6 I, n, N  [0 c- Q5.极:穷究。6 t% e, r" a9 n$ H
6.冯(píng)翼:大气鼓荡流动的样子。象:本无实物存在的只可想象的形。8 Q9 V8 q! A/ c+ w% U5 M5 l
7.时:通,这样。7 }& Z( h' u' e9 i& G$ q4 D$ ~* q! B
8.三合:参错相合。三,通
8 t) M- h5 s# Q( _2 [7 _9.化:化生。
: m/ a* E( `1 h! g  W10.圜(yuán):天体。九重:九层。6 ~+ U1 S; j( F0 N, ]
11.功:事。6 }# ]' l" D0 h; |+ Y: G
12.斡(guǎn):转轴。维:绳。6 o; `* h+ x8 ], W( C# e  u8 K
13.天极:天的顶端。加:安放。
. H. {2 r' b. k  q0 L14.八柱:古代传说有八座大山做支撑天空的柱子。当:在。
! u" D  }" G3 |( s15.九天:指天的中央和八方。际:边界。
3 M. J+ N1 r/ g9 a6 |; g# Z16.属:连接。
" K4 A& C' c! R  M' z" k5 S8 c17.隅:角落。隈(wēi):弯曲的地方。$ {! E0 A* u- w4 U5 s( J
18.沓():会合,指天地相合。
3 O( ?' M/ j8 g6 d7 a2 \19.十二:指古天文学家把天划分的十二区,每区都有星宿做标记。
2 h! c- X# S" \: T/ F# @( e; S# t20.蒙汜():古代神话中太阳在晚上停住的地方。; ?* L) s5 s* c8 {9 g
21.明:天亮。晦:夜晚。: U7 e, T1 Y1 N! d' a  ^3 N8 {
22.夜光:月亮。德,德行,一说通,得以。2 `) J7 o% z5 Z, d+ L* m% p9 a( y
23.顾菟():菟,即顾菟是月中的兔名,闻一多认为即蟾蜍。9 v5 j. |; p; D  T
24.女岐:或作女歧,神话中的神女,没有丈夫而生了九歌孩子。合,匹配。
' f/ J3 Y% h3 i& o6 x25.取:得,生。7 h3 h- B2 V. G* Y' S. S% n
26.伯强:大厉疫鬼。) A. Q( z" a, l2 C5 G
27.惠气:和气。
4 F) ~7 N' y9 \) y6 o28.阖():关闭。7 [) x5 O/ A2 `( b% b; G
29.角宿(),二十八宿(xiù)之一,东方青龙的第一宿,由两颗星组成,夜里出现在东方,古代传说两颗星之间为天门。
* Z, Q7 w# `2 I3 Q; y& ?( [30.曜(yào)灵:太阳。+ z2 P8 I2 f( T8 G' h5 r9 j
31.任:胜任。汩:治理。鸿:通,洪水。$ ?" Q5 T5 I2 N* [5 C
32.师:众人。尚:推举。
# h8 \6 d1 s/ a, a$ E1 J( Q33.佥(qiān):皆。1 D( z2 T- _/ R0 K. \# \- K5 l
34.课:考察。行:用。4 `3 Q+ g. M) ?& V* `* ~1 M; v3 u
35.鸱(chī)龟曳衔:高亨(hēng)先生认为大概是古代神话,鲧(gǔn)治水的时候,有鸱龟引路,去偷息壤,鲧就听从他们。鸱,一种鸷(zhì)鸟,猫头鹰之类。曳,牵引。衔,马口铁。
7 a6 A. z" t9 f+ d6 s36.顺欲:符合要求。3 ^5 j, D, c+ p1 O5 p' ]
37.帝:帝舜。刑:诛罚。" N; E! D" r0 x$ D1 ^3 B( s
38.遏:禁闭。羽山:神话中的山名。
; n( W" `" h6 W" q: g; Y39.施:通,释放。
) X4 H/ l* S$ R40.伯禹:即禹,禹称帝前被封为夏伯,所以又称为伯禹。愎()鲧:从鲧腹中生出来。% z* C+ Y8 J5 l
41.纂:继续。就:跟从。绪:事业。
! B. n7 [+ Y0 w, _5 v- P42.考:父亲。
3 N% B+ c; c0 v+ W' ]" Z% F" a43.窴(tián):通8 e. A7 {4 o0 V1 I1 I6 K3 u5 c
44.方:分。九则:指九州岛,一说分土田为九等。
' j9 y& k, W" c: \* ?  |7 J45.坟:划分。5 n4 G% A4 s7 K) |' z
46.应龙:有翅膀的龙,传说大禹治水时,有应龙用尾巴划地,禹就依此挖通江河,导水入海。! y0 {, t9 z, N$ _
47.厉:通
; w0 P" G4 _' a; q, F: h$ c5 X2 u5 S48.康回冯怒:康回即共工,神话传说中的人物。冯怒,大怒。冯,通,满。《淮南子·天文训》记载:昔者共工与颛顼(zhuān xū)争为帝,怒而触不周之山,夫柱折,地维绝,天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉。( k+ C0 I8 J1 m- O: H
49.墬():古字。
# M" S/ w- p; D) w/ }50.九州:传说禹治水后把天下分为九州。错:通6 b5 M( K! ?/ q( ]
51.洿():深,一说挖掘。
# v& k5 I. |' ]52.椭:狭而长。顺:与椭同义。0 O* ]" x/ u) o% ^+ a4 l
53.衍:余。
5 `" ^6 l5 c" y' p$ N54.悬圃:古代神话中的地名,在昆仑山顶和天相通的地方。; ~# ]7 e1 T( p9 y
55.其尻(kāo)安在:问的是昆仑山上的悬圃,它的麓尾在哪里。尻,尾。5 k  n, G4 q& p& A
56.增城:神话中的地名,在昆仑山上。九重:九层。
3 Y# z2 _( q$ B0 V" h57.四方之门:昆仑山四面的门。' J5 ?( _  Y" S
58.从:出入。  e, ^8 x& A% b
59.辟启:打开。& j0 k& m0 Z7 Z- f* d& F: c3 _  W- P
60.日安不到:什么地方太阳照射不到。$ R1 v4 T8 G8 G. Z5 v* ~
61.烛龙:神话中的神,《山海经·大荒北经》载:西北海之外,赤水之北,有章尾山。有神,人面蛇神而赤,直目正乘,其瞑乃晦,其视乃明,不食不寝不息,风雨是谒。是烛九阴,是为烛龙。
0 c8 h6 n1 K9 n62.羲和:传说中替太阳驾车的神。扬:扬鞭。; D9 K# r) {6 i7 ?
63.若华:若木的花,若木传说生长在日入的地方。8 i2 z5 \5 Y* o  A- {
64.何兽能言:王逸《章句》:言天下何所有石木之林,林中有兽能言语者乎?
" b7 Y, H' C9 B, F; c. C" h. Q65.虬(qiú):神话中的无角龙。* W3 V& s4 |. H% f
66.虺(huǐ):毒蛇。  F6 X, M3 V1 z! q
67.倏(shū)忽:往来飘忽。王逸《章句》:虺,蛇别名也。倏忽,电光也。言有雄虺,一身九头,速及电光,皆何所在乎?
6 F1 u; X. |$ q9 U/ X) ^) S68.不死:长生不死。《山海经·海外南经》载:不死民在交胫国东,其人黑色,长寿不死。
% h5 |  \" @( z. T. o% U) \1 E; S69.长人:指防风氏。《国语·鲁语下》记载,防风氏身长三丈,守封嵎山,禹会群神于会稽山,防风氏后到,被禹杀死,骨节装满一车。0 a. b) x; S$ W3 q& g  i) _
70.靡蓱(蓱):一种奇怪的萍草。蓱,通。九衢:一个靡蓱叶分九个叉。$ O- m3 B, S3 A; m- e( ~  t
71.枲():麻的别名。高亨先生《楚辞选》:靡蓱生花和麻花相像,所以叫做麻蓱,音转而成靡蓱。这种奇怪的植物,在什么地方呢?
9 B) G; Q$ ~- Z$ s72.一蛇吞象:《山海经·海内南经》载:巴蛇食象,三岁而出其骨。君子服之,无心腹之疾。其为蛇青黄赤黑,一曰黑蛇青首,在犀牛西。
8 l' Q& U3 J- S/ Z* ?! f73.黑水:水名。玄趾:地名。+ H2 A& o& a( w! d9 ^) V. p1 E
74.三危:山名。《尚书·禹贡》记载:导黑水,至于三危,入于南海。
- E% ]0 i; ^8 l% {+ d3 l75.延:长。《穆天子传》说:黑水之阿,爰(yuán)有木禾,食者得上寿。《淮南子·时则训》也说:自昆仑绝流沙沈羽,西至三危之国,石城金室,饮气之民,不死之野。- Z! {0 B0 K- i- j
76.鲮(líng)鱼:神话中的怪鱼。《山海经·海内北经》载:姑射国在海中,属列姑射……陵鱼人面、手足、鱼身,在海中。8 S+ Q  K, n' `, i2 |
77.鬿()堆:神话中的怪鸟。《山海经·东山经》载:北号之山,有鸟焉,其状如鸡而白首,鼠足而虎爪,其名曰鬿雀,亦食人。堆,通隹(zhuī,隹同& p, F# n) |% h; k+ b/ @# q
78.羿:神话传说中善于射箭的英雄人物。《淮南子·本经训》载,唐尧时十个太阳一起出现在天空,把草木禾稼都晒焦了,尧命羿射落了其中的九个,替人民解除了严重的旱灾。彃():射。乌:乌鸦,指古代神话传说中太阳里面的三足乌。
+ b. T5 @% e0 [/ U8 h! @' ?79.解羽:指太阳被射落,里面三足乌的羽翼散落下来。
) a+ q5 U  v  _80.力:精力。献:贡献。功:指治水功业。一说之力献功对文。3 K$ {  F6 c# f6 A6 {6 e! L
81.降省:下来视察。
3 w: H' t$ |6 f) q) Q) c2 f82.嵞():即。涂山,地名,其所在有数说,皆有文献依据。
, O0 C% C  S/ _83.通:通。台桑:古地名。! Z. V' g& {* o/ b4 g! o' L
84.闵:忧。妃:配偶。匹合:婚配。1 I+ I+ L  {7 Q
85.厥身是继:继,继嗣。王逸《章句》:言禹所以忧无妃匹者,欲为身立继嗣也。
( |7 t0 c; m0 h- W& }% i; S9 P86.胡:为什么。维:语助词。
  l4 I" [9 O$ w$ G/ F87.快:快意。鼌饱:鼌(zhāo)即,一朝饱食,比喻一时的快乐。王逸《章句》:言禹治水道娶者,忧无继嗣耳。何特与众人同嗜欲,苟欲饱快一朝之情乎?故以辛酉日娶,甲子日去,而有启也。
& c! r+ b! K8 U9 f  b$ ^88.启:禹的儿子。益:启的贤臣,禹曾选定他继承帝位。后:君主。7 z" g3 [% R6 `9 _( S+ f3 o, j
89.卒:通。离,通,遭受。蠥(niè):忧患。: ^. p1 Z6 h3 u! \5 H: T
90.惟:通% r  |5 z, x, K5 q, c; L8 e/ Z. o" h
91.而能拘是达:益、启的传说较多,闻一多《天问疏证》说:案《天问》似谓禹死,益立,启谋夺益位而事觉,卒为益所拘,故曰启代益作后,卒然离蠥。启卒脱拘而出,攻益而夺之天下,故曰何启罹忧而能拘是达也。达,逃脱。
3 m3 M5 D2 G$ O+ m  g" I. @7 b- X0 Y92.射鞫():解说甚多,金开诚《楚辞选注》以为泛指武器,意思是说在启和益作战时,益的部下都向启交出武器,而对启无所伤害。
# q' B9 u+ ~" O9 i93.后益:即益,因做过君主,所以叫后益。作:通,帝位。革:革除。
! T: u( D4 N6 W' H5 P' u94.播降:指繁荣昌盛。播,通。降,通2 U: A: C; Y& J5 m" R6 f% x3 `9 G
95.棘():急。宾:朝见。商:字之讹。《山海经·大荒西经》:开上三嫔于天,得《九辩》与《九歌》以下。
! K: A5 E, k, M3 p4 F96.屠:裂剥。& p- q$ i, m6 j, R4 r
97.而死分竟地:竟,委,抛弃。王逸《章句》:言禹(片畐)(注:古体字,现已废弃)剥母背而生,其母之身,分散竟地,何以能有圣德,忧劳天下乎?/ L$ X7 G0 ]! q! w7 P: h$ z
98.帝:天帝。降:派下。夷羿:东夷有穷国的君主,擅长射箭,驱逐夏太康,自立为君,后被寒浞杀死。) x, k3 o: C5 _/ ^4 F1 J
99.革孽:变革夏政,祸害夏民。8 I# m5 ~# D+ d$ Y( Z8 }
100.雒(luò)嫔(pín):洛水的美女,即宓妃。
2 o7 ^2 I2 D# U' m, M! N, p& {101.冯:挟。珧(yáo):蚌蛤的甲壳,用以修饰弓的两头,这里指弓。利:用。决:套在右手大拇指上用象骨做成的用以钩弦的套子。
9 u5 Q; N2 a7 Z+ g5 n5 X, g102.封:大。
2 @5 X& T6 R  X9 X) a; {103.蒸:冬祭。膏:肥美的肉。" K/ V- }4 F8 b% @
104.后帝:天帝。若:顺悦。# o& Y' [) Q( |! V6 I
105.浞(zhuó):即寒浞,传说是羿的相,谋杀羿而自立为君。纯狐:羿的妻子。
+ T3 s% [7 q% u8 e9 C* G- p106.眩:迷惑。妻:指羿妻。爰:于是。王逸《章句》:言浞娶于纯狐氏女,眩惑爱之,遂与浞谋杀羿也。
3 G* H  z% U) j5 o: P107.射革:传说羿力大善射,能射穿七层皮革。
+ ]4 q/ a2 f7 G108.交:合力。吞:消灭。揆:计谋。后两句的意思是说,像羿那样能射穿七层革的人,怎么会被寒浞一伙人合力算计吞灭呢?
) Q- Z6 t. u. i* H0 N/ a( I3 H109.阻穷西征,岩何越焉:西征:西行。越:度越。王逸《章句》:言尧放鲧羽山,西行度越岑岩之险,因堕死也。这两句指鲧被放逐羽山之野所行经的险途。
5 d4 a! C; L0 H2 ^/ a7 S6 {110.化而为黄熊,巫何活焉:活,复生。王逸《章句》:言鲧死后化为黄熊,入于羽渊,岂巫医所能复生活也?0 d! q* b4 N8 X8 }- Q
111.秬()黍:黑黍。
! N: O& F5 d' ^/ Y112.莆():即,水草。雚(huán):通萑(huán,芦类植物。营:耕种。全部耕种黑黍等庄稼,就在原来长满蒲苇的地方开垦耕种。. Z5 [. X3 ^% m6 ^
113.由:原因。并投:一起放逐,传说与鲧一起被放逐的还有共工、驩兜、三苗。5 k3 R7 ^  W6 q9 h: s; A
114.疾:罪行。修盈:指罪行极多。
8 y5 f9 P6 C' f" y115.白蜺()婴茀():蜺,同。婴,缠绕。茀,曲。闻一多《天问疏证》:傅斯年、郭镂冰、童书业皆以嫦娥偷药事说此问,确不可意。言姮娥化为白婗,曲绕于堂上,因窃药以去也。臧读藏,言羿既得灵药,何以不能深固藏之哉?; F' k3 y0 Z/ A+ V
116.天式:自然的法则。从横:即纵横,指阴阳二气的消长变化。
8 \' }+ J$ [$ G0 l+ r* k117.阳:阳气。
3 J8 |8 V' ?5 [) T6 X118.大鸟何鸣:大鸟指王子侨尸体变成的大鸟。王逸《章句》:崔文子取王子侨之尸,置之室中,覆之以弊篚(fěi),须臾则化为大鸟而鸣,开而视之,翻飞而去,文子焉能亡子侨之身乎?言仙人不可杀也。
1 D, x& }$ n4 A3 V! D! W119.蓱:蓱翳(),雨师的名字。2 d/ s2 b, ]( J, D1 b- G
120.撰体协胁,鹿何膺之:撰,具有。协胁,胁骨骈生。膺:承受,一说通。王逸《章句》:言天撰十二神鹿,一身八足两头,独何膺受此形体乎?据姜亮夫说,这两句是形容风神飞廉,像身体柔美的鹿,为何能吹起大风以响应云雨?, r3 ^! }& Z) c4 [* R% Y
121.鳌戴山抃:鳌,大龟。抃(biàn),拍手,四肢挥动。王逸《章句》:《列仙传》曰:有巨灵之鳌,背负蓬莱之山而抃舞,戏苍海之中。独何以安之乎?’”  w; w' U6 {4 \7 v" B
122.释:放弃。陵行:在陆上行走。
8 N. B% R' f7 z, g3 {/ h5 U123.迁:移走。《列子·汤问》载:龙伯之国有大人,一钓而连六鳌,合负而趣归其国。- W. f1 z+ \0 o3 g6 w; C
124.惟浇在户,何求于嫂:浇,人名,寒浞的儿子。嫂:浇的嫂子女歧。王逸《章句》:言浇无义,淫佚其嫂,往至其户,佯有所求,因与行淫乱也。1 ?, k7 X% T2 r2 H' Y4 L
125.何少康逐犬,而颠陨厥首:少康,夏国君相的儿子。逐犬,打猎。颠陨,坠落。王逸《章句》:夏少康因田猎放犬逐兽,遂袭杀浇而断其头。. o- V' k5 `' J6 V
126.女歧缝裳,而馆同爰止:女歧,浇嫂。止,息。王逸《章句》:女歧与浇淫佚,为之缝裳,于是共舍而宿止也。
& {( E6 c' p# E: m127.何颠易厥首,而亲以逢殆:颠易厥首,指错砍了女歧的头。颠,砍掉。殆,危险。王逸《章句》:少康夜袭得女歧头,以为浇,因断之,故言易首,遇危殆也。
# r$ u; o' s. L7 P1 F) {128.汤谋易旅:汤,的讹字。易旅,即制甲,制造作战用的衣甲。闻一多《天问疏证》说:滑易之革必不能厚,今浇之作甲,既能滑易,又不失其坚固,巧之至矣,故怪而问之。上文述浇灭羿事,谓以羿之善射,何独不能穿浇之甲,而反见害于浇乎?8 G. w4 g- ]5 x8 ]  \2 u( d8 c
129.覆舟斟寻,何道取之:斟寻,夏的同姓诸侯国。道,方法。《竹书纪年》载帝相二十七年:浇伐斟寻,大战于潍,覆其舟,灭之。王逸《章句》解释汤谋易旅,说殷汤欲变易夏众,使之从己
" E; c3 b. F* {) N+ [130.桀伐蒙山:桀,夏朝的亡国君主,极残暴。蒙山,古国名。王逸《章句》:夏桀征伐蒙山之国,而得妺嬉也。《太平御览》卷135引《国语》与《章句》同。4 H' K. i6 ]$ r# S" R
131.妺()嬉()何肆,汤何殛()焉:妺嬉,即末喜,夏桀的元妃,为夏桀所宠,后被抛弃,于是与商汤的谋臣伊尹结交,灭了夏桀。闻一多说:桀伐蒙山得妺嬉,妺嬉终与伊尹交而亡夏,是蒙山之役,得不偿失,故曰何所得焉肆,罪。殛,流放。妺嬉既帮汤灭了夏桀,她有何罪,而被汤也流放到了南巢?% ~$ H( v$ Z. _' B4 g2 Q' {" b3 G
132.父:舜的父亲瞽叟,溺爱后妻之子象,三人合伙多次谋害舜。舜闵在家,父何以鳏(guān),是说舜在成家问题上忧愁,他父亲为什么老让他独身?
2 ?6 M) U8 q7 }7 a8 D133.姚:舜的姓,这里指舜的父亲。5 U4 Y& S( ~+ W1 k+ M9 A3 R
134.二女何亲:尧的两个女儿娥皇、女英。亲,姻,婿家。《孟子·万章上》:万章曰:帝之妻舜而不告何也?曰:帝亦知告焉而不得妻也。’”闻一多说:尧不告而归女于姚,是舜虽有妻,而舜之父母家人不知有此妇,故曰二女何亲
) q( {4 v# I4 Z7 r" W135.亿:或作,预料。指殷的贤臣箕子看见纣王使用象牙筷子,非常害怕,料想以此为开端,必然会有一系列奢侈的事情发生,后来纣王果然建造了十层玉台。% Y9 A  ?1 z$ }, f. v2 W1 r
136.璜(huáng)台:玉台。成:层。
2 s$ e. `1 E) F9 e& W137.极:尽,看透的意思。) [9 m. `. N7 D
138.登立为帝,孰道尚之:立,位。道,导引。王逸《章句》:言伏羲始画八卦,修行道德,万民登以为帝,谁开导而尊尚之也?
: i4 k5 F/ |  _3 z9 ~3 t139.女娲()有体,孰制匠之:女娲,神话中的上古女帝,是天地万物和人的创造者。制匠,制造。此二句是说,女娲是万物和人的创造者,但她的身体又是谁知道的呢?王逸《章句》:传言女娲人头蛇身,一日七十化。" i/ C1 H; R/ A
140.弟:指舜弟象。
& T, n$ u$ F! X- j3 P141.终然为害:指象一直想杀舜。
, r: j) n* |3 x6 T$ H; w142.肆,通(氵贳)(注:古体字,现已废弃),灌。体,一本作。闻一多考察《列女传·有虞二妃传》、《路史·发挥》卷二、《韩非·内储说下》的有关记载,认为肆犬豕(氵贳)犬矢,亦即浴狗矢,之处瞽瞍想灌醉舜然后杀死他,但娥皇、女英事先在舜的身上灌了狗屎,舜于是终日喝酒而不醉,使瞽瞍的阴谋不能得逞。灌了狗屎就喝不醉了,令人费解,故屈原就此发问。
1 P9 q$ m, ^" X' [1 a/ H. M143.吴获迄古:吴获,获,当为。吴伯,吴太伯。迄,当为。古,古公亶父。《史记·周本纪》载:古公有长子曰太伯,次曰虞仲。太姜生少子季历,季历娶太任,皆贤妇人,生昌,有圣瑞。古公曰:我世当有兴者,其在昌乎?长子太伯、虞仲知古公欲立季历以传昌,乃二人亡如荆蛮,文身断发,以让季历。’”《吴太伯世家》说:季历果立,是为王季,而昌为文王。太伯之奔荆蛮,自号句吴。荆蛮义之,从而归之千余家,立为吴太伯。太伯卒,无子,弟仲雍立,是为吴仲雍。前文叙说弟象杀兄舜,故此问兄太伯让弟季历、又传位弟仲雍事。4 H1 }1 E6 R" n" }
144.南岳:指霍山。止:居留。
( a' `/ J' H+ b0 ^145.去:一本作。斯:这里,是吴地。
* \0 w/ D; h5 g: x146.两男子:指太伯、仲雍。5 [* @8 N7 \9 _
147.鹄:天鹅,此处指鹄羹。饰玉:装饰美玉的鼎。! l5 z& d, K9 k; V9 ]2 U
148.后帝:指商汤。飨:请人享用。
$ j7 C7 B9 g% v; [" H# i149.以上几句王逸《章句》:伊尹始仕,因缘烹鹄之羹,修玉鼎,以事于汤。汤贤之,遂以为相。洪兴祖《补注》:伊尹承事汤以谋夏桀。
7 N5 w* o2 Y+ V$ j# R/ P7 m1 z* E& I150.帝:帝汤。降观:视察民情。
0 j' }! k7 M# o% d, f151.伊挚:即伊尹,挚是伊尹的名。, S* ~: p8 {1 q! [" c
152.条:鸣条,商汤打败夏桀的地方,一说是商汤流放夏桀的地方。致罚,给予惩罚。
1 I7 N2 `- G! v* V: B6 g153.服:的讹字。说,通5 l, Z; W6 ]0 X2 S% i
154.简狄:传说是有戎国的美女,帝喾的次妃,生商朝的始祖契(xiè)。台:瑶台,简狄和她妹妹建疵()居住的地方。/ g$ e9 s" }0 I+ C1 l" w: g( p+ F
155.喾:古代传说中的五帝之一,号高辛氏。宜:通,匹配。
- f1 B* x/ B( x  B  e- J156.玄鸟:燕子。贻:或作,赠送。3 q) ]* g* k7 f+ \
157.喜:一本作,指怀孕生子。《淮南子·地形训》高诱注:简翟、建疵,姐妹二人,在瑶台,帝喾之妃也。天使玄鸟降卵,简翟吞之,以生契,是为玄王,殷之祖也。
  I; v  f1 A8 P6 t! ]158.该:即王亥,契的六世孙。季:即王亥的父亲,叫冥。
5 g9 z2 A$ \& U0 f7 s" W0 {" l159.臧:善。
1 \0 R& V9 h8 B1 J% B160.弊:通,寄居。有扈:即有易。* |/ q' [4 k( M3 R# U+ |! `/ J
161.牧夫牛羊:《山海经·大荒东经》载有因民国,句姓而食,有人曰王亥,两手操鸟,方食其头。王亥托于有易、河伯仆牛。有易杀王亥,取仆牛郭璞引注《竹书纪年》曰殷王子亥,宾于有易而淫焉,有易之君绵臣,杀而放之,是故殷主甲微假师于河伯,以伐有易,遂杀其君绵臣也,《周易·大壮》六五云丧羊于易,无悔,《旅》上九言鸟焚其巢,旅人先笑后号啕,丧牛于易,凶,都是说王亥寓居有易放牧牛羊的故事。
( b, w2 b5 q, X/ ]162.平胁曼肤,何以肥之:平,通骿(pián,并胁。曼肤:指腹肥盛大。闻一多认为,此二句状有易女之美。王逸《章句》:言纣为无道,诸侯背畔,天下乖离,当怀忧癯()瘦,而反形体曼泽,独何以能平胁肥盛乎?
8 l2 m8 g6 r0 [3 U1 I0 ?163.有扈():当作有易。牧竖:指王亥。* n+ `, q' {/ V
164.逢:相遇,指王亥相逢有易女。
* P1 M; n# W4 H  h/ h165.击床先出:指王亥与有易女行淫,有易之人入而袭击其床,亥被杀,女则先自逸出。, }9 H2 b2 D: H! h0 R% @% k
166.其命何从:当作其何所从,谓女从何而出。
/ t( U3 m& k$ ]3 S. A2 T5 [# z0 W167.恒:王恒,王亥之弟。季:王亥的父亲。
% A  k, ^" r  A( q, }168.朴:通。服牛:服役之牛。. H! N  M  M' g3 n5 z
169.营:居。禄:疑读为。班禄,地名。
" [- E, m. F' a/ [' C. Q/ `170.但:疑通作。闻一多对以上四句的解释是:亥以淫于有易而见杀,所遗之牛遂为恒所得。恒往居于班禄,常不及旦明而还至有易之地也。
/ ~" P! i( E5 X# p4 R171.昏:黄昏。微:通
; \- s3 X% f: X: q: b4 I5 }172.有狄:有易。& d$ F2 z% b$ S& K
173.繁:通(上敏下鸟)(mǐn)(注:古体字,现已废弃)。(上敏下鸟)鸟:鸮(xiāo)。萃:聚集。棘:酸枣树。5 g3 G* x3 p9 A
174.负子肆情:负子:即负兹负兹负菑,意指藉草而卧。肆情,指行淫佚之事。闻一多说:适当深夜,有狄女不宁息室中,而潜行微径,以与恒相会。
' h4 `+ U6 _) H- I4 j7 \! E6 O175.眩弟并淫,危害厥兄:谓亥与弟恒并淫有易之女,致亥被杀身死,故曰危害厥兄。眩,胲(hǎi之形误,胲即王亥。
- }' g) a  t0 z4 U& @176.变化以作诈:有易女初与亥淫,而又与亥弟恒淫,故曰变化以作诈& y. o- [0 g2 @' V/ f+ b
177.后嗣而逢长:疑恒继兄居位,终娶有易女为后,其后子孙众多,血食弥久。2 Y" {1 p% X& v& g6 m% \4 C
178.有莘:国名。爰:乃。极:到。
4 Q  h9 E1 o, l9 T179.乞:索取。小臣:奴隶,指伊尹。0 g: a' f( _/ K5 |& u
180.吉妃:善妃。《吕氏春秋·本味》篇记载,汤向有莘国要伊尹,有莘国不给,汤于是请求有莘国君把女儿嫁给他,有莘国君很高兴,就把伊尹作为陪嫁的奴隶一道送来。
/ S/ L" K* X& a8 c5 B) c3 G" Q181.小子:小孩,指伊尹。
! i. x) p: `( f& O( {: f182.媵(yìng):陪嫁。《吕氏春秋》载,伊尹的母亲住在伊水边上,伊水泛滥,全邑淹没,她变成一棵空心桑树,生下伊尹,有莘国有女子采桑,在空桑中得到伊尹,献给有莘国君,长大后做了有莘国君的小臣。屈原问有莘国君为什么憎恶伊尹,而把他作为女儿的陪嫁?
+ @4 E, A8 Q: ]5 u! y. f; {183.出:释放。重泉:地名据《史记·夏本纪》载,夏桀曾将汤囚禁在夏台,重泉当是夏台中囚禁人的地方。' i$ U, L  C0 A, M8 ?9 ]0 Y
184.辠(zuì)尤:辠,古字。辠尤:罪过。+ E$ [8 P2 h* X
185.不胜心:心中不能忍受。帝:指夏桀。
+ j- e( Q1 K5 |. B8 @! `9 T186.会朝:指甲子日的早晨。
- _5 p$ |! S# j8 B, H; W187.吾:指周。期:约定的日期。相传周武王起兵伐纣,八百诸侯都到盟津与武王会师,甲子日的早晨在殷都附近的牧野誓师,随即攻下了殷都。$ R! x/ @" {9 f" L' p  t
188.苍鸟:鹰,比喻武王伐纣,将帅勇猛如鹰鸟群飞。0 q4 {) Z( p$ K# w6 q- G- Y7 x
189.列击纣躬:列,分解。纣躬,纣的身体。《史记·周本纪》载:至纣死所,武王自射之,三发,而后下车,以轻剑击之,以黄钺斩纣头,悬大白之旗。
9 ?% I/ j( }2 b/ ^190.叔旦:武王的弟弟周公旦
; w" H$ x+ [7 X# \191.揆:谋划。发,周武王的名。5 e9 q3 p9 R! m- L9 W
192.命:国运。咨嗟:叹息。意思是说周公旦既帮助武王灭商,周朝建立以后为什么又叹息呢?
% I' V! X: a* n7 g/ |1 h5 b1 a2 v193.反,一本作,等到。
% u/ p$ }" @' Q) W7 q194.伊:助词,无义。
- T+ Z% o7 [& B195.伐器:作战的武器,指军队。
; c3 V6 }# |1 S$ k8 \196.并驱:并驾齐驱。翼:指商纣军队的两翼。
2 K' d* t. F8 V. a+ ^% s197.昭后:周昭王。
: ~  I0 o+ Z8 K6 t198.南土:南方,指楚国。底:到。《史记·周本纪》正义引《帝王世纪》云:昭王德衰,南征,济于汉,船人恶之,以胶船进王,王御船至中流,胶液船解,王及祭公俱没于水中而崩。
# J" B7 K' J9 `- j# O199.逢:迎。雉:野鸡。史载交趾之南,有越裳国,周公居摄,越裳国来献白雉。昭王德衰,不能使越裳国复献白雉,故欲亲往迎取之。/ C1 ^: ]8 f6 H8 z  c! r1 k* \
200.穆王:周穆王,西周第五代国君。巧梅:善御。梅,通,马鞭。
- K5 T8 @7 q0 j201.周流:周游。
# w# l4 ]7 t0 I- P" X& M- j202.环理:周行。理,通,行。
/ I+ g7 H- Q9 ]( ^' l  l203.妖夫:妖人。炫,炫耀。
4 g6 _- J# }, l204.号:吆喝,叫卖。
# H' }; W0 e4 \9 d+ ^. l4 ?6 z205.周幽:周幽王。
6 p$ K) u. ]# l+ W' G9 N206.褒姒:周幽王的王后。《史记·周本纪》载:昔自夏后氏之衰也,有二神龙止于夏帝庭而言曰:余,褒之二君。夏帝卜,杀之与去之与止之,莫吉。卜请其漦(chí)而藏之,乃吉。于是布币而策告之,龙亡而漦在,椟而去之。夏亡,传此器殷。殷亡,又传此器周。比三代,莫敢发之。至厉王之末,发而观之。漦流于庭,不可除。厉王使妇人裸而噪之,漦化为玄鼋,以入王后宫。后宫之童妾既龀(chèn)而遭之,既笈而孕,无夫而生子,惧而弃之。宣王之时童女谣曰:檿(yǎn)弧箕服,实亡周国。于是宣王闻之,有夫妇卖是器者,宣王使执而戮之。逃于道,而见乡者后宫童妾所弃妖子出于路者,闻其夜啼,哀而救之,夫妇遂亡,奔于褒。褒人有罪,请入童妾所弃女子者于王以赎罪。弃女子出于褒,是为褒姒。: F) u7 B4 G6 L8 p8 X! y! e1 ?
207.反侧:反复无常。+ i$ X3 G4 @* E3 w. o6 _9 F
208.齐桓:齐桓公,春秋五霸之一。九会:就此召集诸侯会盟。+ [) I3 e0 q* u1 C- B$ T
209.卒然:终于。身杀:指,齐桓公后期任用奸臣,造成内乱,最后被围困在宫中,饥渴而死。
; Y$ D# D" v* l: e$ M/ C210.乱惑:疯狂昏迷。& B% d4 S7 Z6 }- x; V5 A( K( e
211.谗谄:指搬弄是非、奉承拍马的小人。谗,捏造黑白说人坏话。谄,阿谀奉承。服,用。
8 N* p) ~7 `& t* b: M212.比干:纣的叔父,殷的忠臣,因忠谏而被挖心。逆:抵触,违背。
' t% J' f9 |& L213.雷开:纣的奸臣。& A+ a% \8 u) {6 s) s; d
214.圣人:指纣王的贤臣梅伯、箕子。一德:相同的品德。# U) A! E: K: b* G( E: t0 a' S/ N
215异方:不同的方式,这里指不同的结局。! _' J5 l6 f: x3 w& |5 B6 o
216.梅伯:纣的诸侯,为人忠直,屡屡进谏,触怒纣王,被纣王杀死。醢(hǎi):古代的一种酷刑,把人杀死后剁成肉酱。
. F7 z0 S& r, A5 D$ T3 D217.箕子详狂:箕子:纣的叔父。《史记·殷本纪》:纣愈淫乱不止,微子数谏不听,乃与大师、少师谋,遂去。比干曰:为人臣者,不得不以死争。乃强谏纣。纣怒曰:吾闻圣人心有七窍。剖比干,观其心。箕子惧,乃详狂为奴,纣又囚之。( l+ o8 x- w+ w" |  j0 h
218.稷:后稷,周的始祖。元子:嫡妻生的长子。《史记·周本纪》载,后稷的母亲叫姜嫄,姜嫄是帝喾的元妃。
* J; B3 x+ ?) T9 D  O3 ]219.竺:通,憎恶。
& P! {1 n% K7 R% r220.投之于冰上,鸟何燠之:燠(),温暖。《·大雅·生民》:厥初生民,时维姜嫄。生民如何,克禋(yīn)克祀。以弗无子,屡弟武敏,歆,攸介攸止。载震载夙,载生载育,时维后稷。诞弥厥月,先生如达。不坼不副,无甾(zāi)无害。以赫厥灵,上帝不宁。不康禋祀,居然生子。诞置之隘巷,牛羊腓字之。诞置之平林,会伐平林。诞置之寒冰,鸟覆翼之。鸟乃去矣,后稷呱矣。实覃实訏,厥声载路。
$ {0 T& n3 E3 z! s221.何冯弓挟矢:冯,通,持。将,资。闻一多说:言天何以秉弓挟矢之殊能资后稷也。传说盖为后稷初生,有殊异之质,能秉弓挟矢,其事神异,故举而问之。5 M# f: u- o0 C" o& J
222.惊帝切激:即《生民》所说的以赫厥灵,上帝不宁。闻一多引俞樾云:后稷之生,即使帝惊惧如此,宜为帝所不佑,何竟令其子孙强大,享国长久乎?
* W9 V4 M# F; B  b* n9 Y223.伯昌:周文王,周文王名昌,殷时封为雍州伯,又称西伯,故曰伯昌。号:8 t, C5 ^: `) c! @9 N# v( V
224.秉:执。鞭:鞭子,比喻权柄。牧:诸侯之长。据闻一多考证,周文王在殷时受命作牧,已八十九岁。+ P/ s& B: x& s& k) Z) i
225.何令彻彼岐社:彻,毁。岐,地名,今陕西岐山县东北,周人曾在此立国。社,祭祀土地神的庙。王逸《章句》:武王既诛纣,令坏邠(bīn)岐之社,言已受天命而有殷国,因徙以为天下之太社也。% [' i1 k# N3 K$ ~0 i- g; s* G8 e/ l5 o& h
226.依:依附。《孟子·梁惠王下》、《毛诗故训传》、《史记·周本纪》载,周的祖先古公亶父(即太王)居在邠,遭狄人侵略,就带领少数人迁居于岐,结果邠人全部跟随而来,依附太王。; A# _" b: _9 W, ^8 P
227.惑妇:指殷纣王的宠妃妲己。6 ~% K6 }7 p4 Z4 M( C* U
228.讥:谏。王逸《章句》:言妲己惑误于纣,不可复讥谏也。: l  G6 d5 x8 `8 q" {7 |1 s+ h4 F* x
229.受赐兹醢:受赐,文王接受纣王之赐。兹醢,指纣王用文王的长子伯邑考做的肉羹。闻一多曰:盖相传纣以醢赐文王,文王受而食之,后乃知其为伯邑考也。痛而告祭于天,愿以身就罚,不意天不降罚于文王,而降罚于纣,遂以国亡身死也。
% }! h$ g/ z3 M- t230.师:官名。望:吕望,即姜太公。肆:市+ b: T9 E2 V& m
231.昌:周文王的名。识:认识,了解。! d, m. R- t* R
232.鼓刀扬声:动刀割肉,发出声音。4 s4 Y/ f8 \3 d2 ~
233.后:周文王。王逸《章句》:吕望鼓刀在列肆,文王亲往问之,吕望对曰:下屠屠牛,上屠屠国。文王喜,载与俱归也。
; R8 j2 k. M" z! ?. L, K234.武:周武王。发:武王的名。殷:纣王。# d8 |8 W1 I( u8 s$ e
235.悒():不愉快。
/ `8 {2 x8 L9 I% }6 S  |" v236.载尸集战:尸,木主,灵牌。集战,会战。以上两句王逸《章句》:武王伐欲诛殷纣,何所悁(yuān)悒而不能久忍也?言武王伐纣,载文王木主,称太子发,急欲奉行天诛,为民除害也。* y5 U% y) m) u- N3 |! Y2 [  G
237.伯林:指晋太子申生。伯:长。林:君。雉经:缢死。
. F/ I0 t  z% S& Z- S  j8 i238.感天抑墬:谓感动天地。王逸《章句》:晋太子申生为后母骊姬所谮(zèn),遂雉经而自杀。洪兴祖《补注》:《左传》云,狐突适下国,遇太子曰:夷吾无礼,余得请与帝矣,又曰帝许我罚有罪矣,敝于韩。此言申生之冤感天抑墬,而谁畏惧之乎?
$ L/ T0 x5 M6 B4 b, ]. d  q* E239.集命:指皇天将赐天命。
8 \" S: u/ g/ v# |5 y3 W) p3 Y240.以上两句王逸《章句》:皇天集禄命而于王者,王者何不常畏惧而戒惧也?王者既已修成礼义,受天命而有天下矣,又何为至使异姓代之乎?
% P- t, B) k, D, Z6 K1 `1 I* u241.臣:小臣。挚:伊尹。; a/ {  o; `. n4 W3 K
242.官汤:官于汤,指做了汤的相。
* s) U8 y1 c& B( O6 G6 k- I% G. I243.尊食宗绪:指配享宗庙。" J# r" g% K9 f5 A
244.阖:阖庐,春秋时吴国国君。梦,阖庐祖父寿梦。生:通,孙。
* t4 w9 e. v; V! L$ u# S245.流:传布。严:原作,汉时避明帝讳改。据古代谥法,胜敌志强曰庄,好勇致力曰庄。阖庐曾大败楚国,武功足可称道。闻一多曰:言阖庐少时流亡在外,何以及壮而勇武猛厉,威名大播于世也。2 c8 J% `4 b8 d  O  [" ?' {9 z+ X
246.彭铿:即彭祖,传说他活了八百多岁。斟雉:调和鸡羹。* o2 @4 e" W; q
247.帝:指尧。
) Z1 N# L; M, K6 p* |  S  Z248.受寿永多,夫何久长:王逸《章句》:彭祖好和滋味,善斟雉羹,能事帝尧,尧美而飨食之。彭祖进雉羹于尧,尧飨食之以寿考。彭祖至八百岁,犹自悔不寿,恨枕高而唾远也。
% w8 \6 u1 O1 d0 L' A+ R* K& a249.中央:指周王朝。共:指共伯和。牧:指共伯和摄行政事。& J( J2 k$ k! z
250.后:周厉王。怒:指降旱为祟。《庄子·让王》释文引司马彪曰:共伯,名和,修其行,好贤人,诸侯皆以为贤。周厉王之难,天子旷绝,诸侯皆请以为天子。共伯不听,即干王位。十四年,大旱,屋焚,卜于太阳,兆曰:厉王为祟。召公乃立宣王。共伯复归于宗,逍遥得意共山之首。
3 r+ y* m! x5 a0 k6 O4 w, @251.蜂、蛾:群居而团结的小动物。微命:小生命。% K! Q+ J4 }# G
252.力何固:指团结的力量何等坚固。后二句大概是比喻国人尽管地位不高,但他们像蜂、蛾一样团结一致,形成很大的力量,终于把周厉王驱逐出去。
: P; R( Y+ c9 r253.惊女:闻一多以为当作女惊,警戒的意思。《文选·辨命论》注引《古史考》曰:伯夷、叔齐……隐于首阳山,采薇而食之。野有妇人谓之曰:子义不食周粟,此亦周之草木也。于是饿死。这就是女惊采薇的故事。
, r( X: i* E; v9 k8 ~' b254.鹿何佑:《琱玉集·感应篇》引《列士传》曰:伯夷兄弟遂绝食,七日,天遣白鹿乳之。《路史·后纪》四注引《类林》《广博物志》有相同的记载,这就是屈原所问鹿何佑之事。
7 g/ y. E! z8 t& ]# R) p2 ^255.回水:即雷水,发源于首阳山。
% L+ V& {/ f! C256.萃:相聚。指伯夷、叔齐先后出逃,在首阳山下的回水相聚,最终一起饿死。屈原问他们这样做有什么高兴的?
1 w6 w7 @( A9 ^. s$ {) b5 y' G257.兄:指秦景公,春秋时秦国国君。
% c: J6 Y& }0 S! W( r258.弟:指秦景公之弟针。
1 {1 l* ?: h7 H4 v259.百两:一百辆车。
( Q# _8 b% t" ]0 @260.无禄:失去俸禄。王逸《章句》:秦伯有噬犬,弟针欲请之。秦伯不肯与弟针犬,针以百两金易之,又不听,因逐针而夺其爵禄也。
( y/ H  w3 S" ?+ b; B  A! v  g261.薄暮:傍晚。2 i/ A0 g; F" O' ?, a
262.厥严:楚国的威严。奉:保持。! o1 L5 n& V: R# @5 P6 `+ I
263.帝何求:对上帝还有什么要求。$ [$ H/ u/ B9 p) |2 t
264.伏匿:隐藏。穴处:居在山洞里。
& S0 B6 I5 q9 Y+ F265.爰何云:对国事还有什么可说的。( D# g, r1 ~; ]
266.荆:楚国。勋:追求功勋。作师:兴兵。- @9 f7 {5 T5 R* |
267.夫何长:国家命运怎能长久?0 P7 |4 z' ~7 G: }
268.悟过改更:希望楚王能觉悟错误,改变做法。
9 C$ n2 {9 ^8 B( W9 K9 a0 k269.吴光:吴公子光,即阖庐。争国:指阖庐对楚国发动的战争。
7 c3 a0 X+ U+ F' R% S4 o& Z270.久余是胜:阖庐常战胜我们。余:我楚国。
) K+ b" U( L. c9 x271.何环穿自闾社丘陵,爰出子文:一本作何环闾穿社,以及丘陵,是淫是荡,爰出子文。王逸《章句》:子文,楚令尹。子文之母,郧公之女。旋穿闾社,通于丘陵以淫,而生子文。弃之梦中,有虎乳之,以为神异,乃取收养焉。屈原问,为什么子文的母亲环绕闾社,穿越丘陵,和斗伯比淫乱私通,却能生出贤相子文来?
& {/ z- e$ J" g- `272.堵敖:楚文王的儿子,继楚文王为楚国国君,他的弟弟杀死他,自立为王,就是楚成王。. a- L$ J/ @8 |
273.试:通,臣杀君的行为。上:指堵敖。自予:给自己,指自立为王。) q) \9 S; |/ J4 M
274.彰:显著。屈原问,为什么楚成王杀君自立,而忠名更加显著。

# B. c& F: e# K! L
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则