查看: 1529|回复: 1

全唐诗·卷4·李昂1·李忱·李适·李亨·李晔1

[复制链接]
发表于 2013-3-29 01:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
李昂1  % B" U5 r7 @% I/ i* @/ ]8 y5 _
6 J1 d1 J0 G0 ]! K8 X4 |6 A( t
夏日联句  z, I- H+ O: h/ V  {2 ~: t1 _
* L0 k/ X# S4 _  U
人皆苦炎热,我爱夏日长。--李昂1 ' X. h9 Z; O( Z; t
熏风自南来,殿阁生微凉。--柳公权 5 Q5 x: ?0 T4 x" g! T
- K( h: {5 d5 H, D5 z4 |+ q
李忱   ! a. K) d: K' a

; y, X# w: O* M瀑布联句
1 Q( Z; k) I: W- u" d# P* m' Z. |- T; c4 v' ^& y3 Q9 G

( H9 Y" g, Z% V1 U( U1 d千岩万壑不辞劳,远看方知出处高。--黄檗
& n% V0 [" O3 L4 C溪涧岂能留得住,终归大海作波涛。--李忱
# O5 u, b* e  m# A
9 p$ j) p2 i, L) c! x9 w3 T, t0 L- f; F李适   
5 ~) B& c# ~( x" G+ Q. s1 f2 F; u1 N! @5 G5 _3 b
九日绝句* N2 ^. z0 g7 L  A
" @! e( S1 ]$ V0 V2 H$ K
禁苑秋来爽气多,昆明风动起沧波。
+ R* Y: F$ D' ?' N' r中流箫鼓诚堪赏,讵假横汾发棹歌。. m) B! a) L$ ^5 M

. ]: t5 v1 {% W9 ~  M' h5 \. h李适   
2 H1 u* I* W$ k8 |, |+ z7 f# O0 K9 U- L* J
重阳日中外同欢,以诗言志,因示群官
# N1 A3 u7 `+ }* U! {/ k% o$ W5 J+ y& g. p
爽节在重九,物华新雨馀。
/ U/ `3 }  P  }, I  b. b8 g# ?清秋黄叶下,菊散金潭初。8 V. k# c/ ]+ h0 v; v  X# f
万实行就稔,百工欣所如。; t7 K0 J4 h7 @8 s
欢心畅遐迩,殊俗同车书。1 B* Y  g$ ~1 e- `. f7 \
至化自敦睦,佳辰宜宴胥。
( D) I; W$ m2 ?9 U! n* o锵锵间丝竹,济济罗簪裾。$ J& m1 `" I9 a  G$ s4 F: Z
此乐匪足耽,此诚期永孚。
+ L6 w2 n$ }( I$ r) q: t7 D: i; ~2 T( r7 S* y
李适   
) A! O7 m9 P3 H& u+ y" P/ V3 B) D( t! n- W4 y$ L! t0 v" Y
重阳日赐宴曲江亭,赋六韵诗用清字+ S$ l$ W1 q# n) M" ~

" G7 K' y- t; G! A3 t. f早衣对庭燎,躬化勤意诚。
& X1 ]6 ~2 ^/ Q2 T: s- u+ _时此万机暇,适与佳节并。
) B8 b+ G/ R+ O- |$ z曲池洁寒流,芳菊舒金英。9 Q/ e; h  j, B/ w) Y
乾坤爽气满,台殿秋光清。+ c* Y0 |) P0 D; @+ \6 q5 W
朝野庆年丰,高会多欢声。
* B: e% X2 z$ h4 |3 q8 }% L: o永怀无荒戒,良士同斯情。
: }$ t, a. P  O% s& O$ f. P7 S9 r6 I6 a& Y
李适   
: i$ I- p! C: b0 x: [8 M! p! I+ X( H
丰年多庆,九日示怀
6 L3 `. ^5 g$ s. ]# g' T( [3 [3 q$ d0 }, D) R+ ]
爽气肃时令,早衣闻朔鸿。
$ x9 B! Y& c7 b+ c2 E3 i重阳有佳节,具物欣年丰。
* H, ~6 ]: x# B- v" z皎洁暮潭色,芬敷新菊丛。
$ \1 x( e) `3 }1 q4 F+ |芳尊满衢室,繁吹凝烟空。; h% B( c! g* T& k* v/ }  Y
惠合信吾道,保和惟尔同。
8 i$ E% L8 H! ^. q7 d( y7 A推诚至玄化,天下期为公。
, }# ~2 G3 b/ W4 U9 I, h5 K+ ^! g: S
李适   
, Q8 r; H- n( Q- \$ r
3 F# W' M' J, t  q2 u% H8 c) t重阳日即事
" U; q! ]" @& ^* D# I. G; a: D! y4 h; m8 k
令节晓澄霁,四郊烟霭空。' W' ~0 o1 A! K
天清白露洁,菊散黄金丛。
5 U4 h/ Y& E  c" T" @$ R寡德荷天贶,顺时休百工。
4 n- X6 B6 E9 i$ }5 V岂怀歌钟乐,思为君臣同。+ L* R9 _$ A! w
至化在亭育,相成资始终。7 i5 y2 V! `, _2 _
未知康衢咏,所仰惟年丰。2 s) J' l7 J$ m7 t& \: U# I6 g

( B2 ^5 K* Y; q" ]+ Y1 I李忱   2 A, Q1 O( g: c
, _; c' E7 W7 A6 Q" M* d' O) K
重阳锡宴群臣2 @- z- c, J, Q+ k' X  ?

/ ]) j9 S1 i. L4 h6 n) \款塞旋征骑,和戎委庙贤。
" j" E# y% F( n" o倾心方倚注,叶力共安边。4 Y0 M( w9 r0 ?4 b/ b, t. Y
& X  G/ c! r! ]2 n( L3 T
李忱   : k! \. }4 s' f  d' G

" Z3 i& U7 }6 y: t4 u3 \$ X  x题泾县水西寺
* @* O# P0 ]( t# c! D7 T5 e8 K! P& i8 l
大殿连云接爽溪,钟声还与鼓声齐。
* N  U5 {3 [% ~6 E. o长安若问江南事,说道风光在水西。
, K2 J. q6 H' a" _8 O7 ?" N( d6 X2 |: q
李适   
  s% T$ J" j0 [! l( a
2 y+ [6 _+ L: k( d送徐州张建封还镇
; S$ G) Q9 E1 N6 m7 v8 t# {% b% m8 @7 j: [1 ~) ^# T- G& c" G/ Z7 G
牧守寄所重,才贤生为时。& Q% ]* s& e* H
宣风自淮甸,授钺膺藩维。
+ ~$ [7 A2 R  j' O8 L1 }" M! u入觐展遐恋,临轩慰来思。
) A' |+ j5 h0 Z4 D忠诚在方寸,感激陈情词。
0 p+ g& F! |9 {) y% H6 a0 ]  L报国尔所向,恤人予是资。
5 I0 H5 ?1 E2 c/ K欢宴不尽怀,车马当还期。# t1 i) |/ n: y5 }8 C' K$ x% V8 [
谷雨将应候,行春犹未迟。
6 O5 G2 o; u1 T7 f9 g& v% C勿以千里遥,而云无己知。( }% h; |/ v- g: n/ C) R& e& O/ r

4 |8 `" ?# o7 o( E' g+ v李忱   - g- K. f* y* M

1 \9 f* x9 _: E/ ?% ^吊白居易. \3 a. [# {: z$ J% ^8 W. e6 m
2 U. z  Q  J) e0 v5 ]  x
缀玉联珠六十年,谁教冥路作诗仙。
/ R. I7 V, I2 l5 z: H' }- E" b2 I4 c  G浮云不系名居易,造化无为字乐天。7 J; ~$ r+ {$ J& b
童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。: o8 u5 D4 Y, i  F5 S9 I& Y! v
文章已满行人耳,一度思卿一怆然。
1 \+ a2 @; o, i* r7 U5 n; O: L0 D4 Q: m
李适  
# M$ f8 u9 ^4 l
: z* S& g% F( I1 q7 b! |中和节赐百官燕集因示所怀
- F" O2 v* |) G: T, M8 @/ ]/ x3 C! G  \3 K& e! }4 w: ?
至化恒在宥,保和兹息人。
5 K/ R+ D, z8 s- E推诚抚诸夏,与物长为春。
6 q! M1 \# K- j( ]仲月风景暖,禁城花柳新。
% u$ y, W) p: x( [, ?8 `芳时协金奏,赐宴同群臣。
6 J! a% V5 M- l; g( l丝竹岂云乐,忠贤惟所亲。% K, s: D7 K5 M+ {
庶洽朝野意,旷然天地均。2 r; ?. V1 c" ?5 {& f3 U% G' K

0 {! \1 C7 y. N# _; E& E) @李适   
- U7 H! H8 m3 \1 Y' u0 ^- n0 a
  g4 d4 \! {) }7 u中春麟德殿会百僚观新乐诗一章,章十六句
$ J5 C8 u: l$ p! @8 O; S$ b# }9 r+ M' o9 b& t
芳岁肇佳节,物华当仲春。
0 Y) f( |' U8 P; X3 A乾坤既昭泰,烟景含氤氲。
4 ?# L7 ^! B. d2 v3 I; E德浅荷玄贶,乐成思治人。1 W' y1 y$ O, {, F1 a
前庭列钟鼓,广殿延群臣。- [2 {0 v+ ?9 k9 K6 }  X, h! Q
八卦随舞意,五音转曲新。
# ]  B* e9 v  z' X/ V顾非咸池奏,庶协南风熏。
: T4 K1 N& g1 |8 o, V8 }3 v式宴礼所重,浃欢情必均。
% m8 e" U( @, `4 `' o2 t) K2 D同和谅在兹,万国希可亲。7 [" w, D* C3 o

; u0 ?; R0 U7 M- v/ z李适   
/ [6 q+ r  P8 ?5 N5 i. v- G( P+ f# V5 E
中和节日宴百僚赐诗
' Q8 O1 p2 N! {. o6 o* _4 J  \7 K! _5 ?0 ]3 F
韶年启仲序,初吉谐良辰。6 ?4 [! ]/ c0 U4 i
肇兹中和节,式庆天地春。
# a3 Q0 W6 R) r* p, m6 b欢酣朝野同,生德区宇均。
/ f3 U  i1 f& m/ D云开洒膏露,草疏芳河津。* {7 |& V3 l5 K7 ?; ?( h
岁华今载阳,东作方肆勤。
; m* }: l' a9 z9 B( j惭非熏风唱,曷用慰吾人。% ^+ t4 t+ ^9 g

! I( J$ G, h: R3 t% t: S李适   # g+ F9 l9 ^4 V2 K/ H

/ |2 W- q( ?$ ]. }& M七月十五日题章敬寺
3 Z( c. o9 F: S. K  J. n
+ i1 q; T* t5 x+ h+ B- _( q招提迩皇邑,复道连重城。  Z) ]( m4 p) }# N4 \" s: E
法筵会早秋,驾言访禅扃。
& S0 O$ H9 m, K" \+ i3 X尝闻大仙教,清净宗无生。7 R, j9 T$ M4 \3 j: m
七物匪吾宝,万行先求成。3 Y+ T7 b7 V5 z3 m; _4 N) d) o
名相既双寂,繁华奚所荣。
+ l7 B) w6 D' Z  p金风扇微凉,远烟凝翠晶。
) u+ z. K3 B. f4 L! f' V. B松院静苔色,竹房深磬声。6 a% b5 K( y, y# `2 Q6 v1 v
境幽真虑恬,道胜外物轻。
1 a+ u  D& K6 k" y意适本非说,含毫空复情。/ {1 P5 x" d& p0 t, t

* C8 c9 J% {* @5 l5 P  S$ V李适   
" H3 C# v) m. f2 W# p7 \% L
7 t/ }) e: A' N: V+ F9 l0 y7 S中和节赐群臣宴赋七韵
0 p4 |( M! h4 F# j+ j
! \8 }& Y& Y- z2 o东风变梅柳,万汇生春光。7 x; {  Z* g) n. |% }- E% V
中和纪月令,方与天地长。/ q$ Q. q! S% O: t! J
耽乐岂予尚,懿兹时景良。4 `) F# z4 y! e% l* W, n9 u
庶遂亭育恩,同致寰海康。, o+ f3 p$ n& S; X8 I
君臣永终始,交泰符阴阳。' D" C) d) t; [  f
曲沼水新碧,华林桃稍芳。% ^. q# J! X$ d8 G' \& T/ s1 B
胜赏信多欢,戒之在无荒。
" Q+ q% }& ~' s# A1 d0 J5 R3 {! |: A
李适   7 Q% g2 I9 i+ Q2 Q

* k6 r' z/ a+ v/ W9 T5 S6 s麟德殿宴百僚- d3 m& j! U/ ]7 ?' e' S8 }  u
; B. s7 I9 I) K4 C
忧勤承圣绪,开泰喜时康。4 u8 p: n( d/ \/ d$ k7 S  ~: e
恭己临群后,垂衣御八荒。# C2 u5 O1 |$ h6 c  Y
务闲春向暮,朝罢日犹长。) p/ @1 M% H! ~+ ^/ ~  q  [' _& ^
紫殿初筵列,彤庭广乐张。
; K7 a: A& I% I成功归辅弼,致理赖忠良。
8 ~4 x- Z& A! u3 m9 c共此欢娱事,千秋乐未央。5 n% `/ u& X7 ?

0 \8 U/ C* ~- u. ^李适   
/ a4 h7 |' h7 Z; H- c4 z  A% e7 ~* q2 v
元日退朝观军仗归营  |$ z! v! A, R# j) r$ T
6 o' t4 u6 {4 p7 e' W
献岁视元朔,万方咸在庭。0 ]9 c6 h  n9 B1 H! Q+ L# r7 h9 \3 l
端旒揖群后,回辇阅师贞。
9 H# Z& G$ M$ ~, ~1 R; r彩仗宿华殿,退朝归禁营。
/ Y+ E" p. k$ u分行左右出,转旆风云生。4 ~$ d  K& l# s! a' [- {1 \
历历趋复道,容容映层城。
# a  i5 c2 S( I  U勇馀矜捷技,令肃无喧声。
" U5 ]( g; |: [眷此戎旅节,载嘉良士诚。: D6 B' C0 {7 F0 @' [
顺时倾宴赏,亦以助文经。4 Y) u- @# I2 }4 X. E* A% L
% m$ _& M, T0 }- U; @( F+ J1 q
李适   
8 n% K% E2 F1 V$ W3 e$ S1 A  V  `( i. A4 H. {3 n, R. C
三日书怀因示百僚7 q9 G' L3 z  y4 l6 S
8 L4 C) }2 e# k% z+ x. i% n
佳节上元巳,芳时属暮春。; {0 L1 V+ C. I' ]. J% Z; F: ]
流觞想兰亭,捧剑得金人。
/ c" w9 h# G/ N5 J0 i, p- q风轻水初绿,日晴花更新。5 G; N2 U& m2 X5 f8 z, T6 q1 z
天文信昭回,皇道颇敷陈。
! i% U; W/ f/ w+ S  R$ V恭己每从俭,清心常保真。3 m+ D! h) s" Z4 t1 S
戒兹游衍乐,书以示群臣。
* o! D& V5 ~) Y8 y% P; C! [1 ~
% C+ ^3 W5 s, Z李昂1   
" D; L, d  e) K+ n. n
2 j0 K5 \/ i5 F0 q暮春喜雨诗
0 e$ ]2 z3 T7 |
! L6 p2 `" d& i0 z5 i5 m6 v2 c4 j风云喜际会,雷雨遂流滋。
4 k7 R8 j& L, u: O: A% }  P荐币虚陈礼,动天实精思。0 s3 a2 q. d4 @& Z2 W: P# b
渐侵九夏节,复在三春时。5 x: D5 Y/ K0 o/ C
霢霂垂朱阙,飘飖入绿墀。' k8 s  w9 e9 n7 Q
郊坰既沾足,黍稷有丰期。# R" m0 n- ^8 I7 J4 K( l( E7 b. Y
百辟同康乐,万方伫雍熙。
( \( R1 O; k3 b( M! a% m, [5 b1 ~
" L) H, }' a& f: n/ v/ [李昂1   
  c3 w6 ^% o5 A/ H# S9 j
4 L2 G* A! B# f, O5 [3 E/ \; q3 {宫中题0 w6 W6 q+ Q' n5 e) \" Q! n

' {, F0 z7 t) _0 X1 x- s辇路生春草,上林花发时。+ w' b# S/ Y& r; y& I5 v9 u0 r# V0 Q
凭高何限意,无复侍臣知。
3 u' A( B9 f( |/ s& p: Z1 _& k  I# c, `2 t0 V/ m
李适   
7 S- ^( p2 E8 \" m. ?2 N1 L0 C' T; G
九月十八赐百僚追赏因书所怀# K3 ~8 L! w$ r# X  J
, Q: O& P) P, V+ z4 a2 M3 p+ J0 P
雨霁霜气肃,天高云日明。
, v+ f: x. v2 ~! Q繁林已坠叶,寒菊仍舒荣。& \0 j6 Y( K" x; e9 W3 K- I. z- q
懿此秋节时,更延追赏情。
& r0 _3 U. F& L- y  r池台列广宴,丝竹传新声。1 j' Q4 F+ z# x) A1 Q$ W, G
至乐非外奖,浃欢同中诚。6 B( v2 d0 x* [3 \" B( U
庶敦朝野意,永使风化清。
  a9 m. D, l1 i  n3 ?; e; f: q; T" R0 q0 w  [5 p
李忱   
/ W+ g* X0 n. {! f) k/ Z( n, E; M4 T3 ^5 ?7 R- x, L% @
幸华严寺6 V9 o; h% Z2 c# @
* c: d! B' Q$ N+ O
云散晴山几万重,烟收春色更冲融。
- R4 ?* m$ H5 t, R" ?帐殿出空登碧汉,遐川俯望色蓝笼。) j- t* c! a; P. v$ T% V
林光入户低韶景,岭气通宵展霁风。
& Q, {8 r! c7 f; U; i今日追游何所似,莫惭汉武赏汾中。$ m6 A0 t3 J* I7 T8 e
; w2 d) U+ \/ m; E6 c
李忱   
8 {- R0 n2 _! g3 J* w9 F& v, T/ i, ^/ k
百丈山: C6 {2 l, l2 A! \- i
2 l4 N8 _6 N, [# ?$ |) T
大雄真迹枕危峦,梵宇层楼耸万般。% k3 _5 e: G* X6 s5 I
日月每从肩上过,山河长在掌中看。
. n9 `( f% h2 L! `仙峰不间三春秀,灵境何时六月寒。. n3 R% |. A  T/ g2 a+ D
更有上方人罕到,暮钟朝磬碧云端。4 O; c! N' e9 m4 i' K8 \+ `
: y0 J. V9 |9 ^$ X# J4 t1 s( @$ }
李忱   
8 J# p2 F1 v( f% }6 K; w& D3 o9 ~2 b. }- P& q, i& ~3 r7 Y4 R1 q6 k' G

: Z" l1 Y9 s$ d9 O" C" P9 i. _4 b+ I. Y" f! B1 X
海岳宴咸通。
; d! h( D* p$ G" r/ E6 ?七载秉钧调四序,一方狱市获来苏。% b3 @; i( H- n

8 D0 m+ r  q! G李昂1   
6 T: J5 x& a( X7 a: ]& _+ k  H5 I1 q" M6 z
上元日二首
# m0 Y1 p! o+ n) R' |
3 W) w3 a8 E" ]/ A上元高会集群仙,心斋何事欲祈年。; b7 @# ~+ e; @! ^
丹诚傥彻玉帝座,且共吾人庆大田。7 T" D3 k! c- e5 a, i/ Y$ G
蓂生三五叶初齐,上元羽客出桃蹊。% a: F- j. e9 h: }5 O4 g5 S
不爱仙家登真诀,愿蒙四海福黔黎。
- D8 k# l: P6 E$ |" t, e8 m
' F  q; A( P$ ^9 J* G& K1 K5 {李亨   + b+ k- N. k; o+ U3 u8 B
/ e& @0 S& R% N5 y/ L4 Z& N  b- X# s
延英殿玉灵芝诗三章,章八句5 ]$ z2 l9 n7 t1 r8 b$ F" x' z( A$ n
1 J: m* p5 w- f3 ?! ~5 Y
玉殿肃肃,灵芝煌煌。) K& G7 A/ v. N" d. B% H6 c6 B
重英发秀,连叶分房。$ t4 X# L4 {8 p7 R" y
宗庙之福,垂其耿光。. A) m* H, R2 S4 |
(此章缺二句)元气产芝,明神合德。
) i( u) O  n( Y8 H8 G5 N3 Y* |紫微间采,白蕣呈色。
' e' f& f3 _! ^; j% `2 w载启瑞图,庶符皇极。
0 M( Y7 A2 Z8 y3 N9 p  M* O天心有眷,王道惟直。# z! F- u0 ?3 w& r3 y
幸生芳本,当我扆旒。
& Y: _+ [- x+ L5 ]& Z+ ?效此灵质,贲其王猷。0 x' S& L2 [4 M
神惟不爱,道亦无求。
/ ^# }+ _- o- a5 a% O' T0 t端拱思惟,永荷天休。
6 B6 c4 {! h! Z# G* P( k% Z4 [8 x+ s% H- e  m3 ]$ _
李昂1  " l+ C& Q1 o& B2 I9 S& g. t

5 s" \! k) G$ E" D上巳日赐裴度
, Y0 Z' Y* p# H+ I/ X6 K4 f( s$ q! r$ _* J2 K
注想待元老,识君恨不早。
# Z5 Q2 |' z4 c5 _我家柱石衰,忧来学丘祷。1 ]3 E! p: ~9 j; q! C* X1 }
3 s, p. b3 E2 {5 H) W* a/ B$ Q
李昂1   7 N8 @. z( \8 u6 X

) A: j; V1 {: ^8 p4 N. I题程修己竹障
: ^/ H' B: P/ y9 \7 v
) U: T& I; b# _" h, |' h  c: H良工运精思,巧极似有神。4 M% g) |! q9 @
临窗忽睹繁阴合,再盼真假殊未分。
. s% ^" y1 i8 N; q! v* g2 B1 U8 g9 M' x. J
李亨   2 n. _( `! a" m
* u1 C9 F6 y  G: o# N2 T5 {- y9 V
赐梨李泌与诸王联句  `' z) k# H$ m- P4 \. s8 c

* X0 S9 T  r2 e' E2 |( `先生年几许,颜色似童儿。--颍王
) z( B- y( U# R' K* [8 T/ X夜抱九仙骨,朝披一品衣。--信王
- A+ Z4 p  o' {! N" X2 X6 I不食千钟粟,唯餐两颗梨。--益王 $ i7 @! g! Y$ M; {- X: ?
天生此间气,助我化无为。--李亨) T. q1 ^3 c3 O' q+ U

) q" C2 g. ?" C4 z$ r李晔1   
* W2 x( r$ e& M% [. F5 N
/ z% D+ }$ s; l8 V$ p& ]& H# e
) r; K' g( V$ j+ ?' T5 @: J
6 r0 `6 R, g( y7 J% c' @7 d6 e8 a只解劈牛兼劈树,不能诛恶与诛凶。" E: l% s' V/ o; ]
(咏雷)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则